Begroting 2021

Bijlagen

B. Overzicht reserves en voorzieningen

B. Overzicht reserves en voorzieningen

Meerjarig verloop reserves en voorzieningen

Eens in de 4 jaar wordt een nota reserves en voorzieningen uitgebracht, waarin het beleid wordt uiteengezet. In deze begroting is uitgegaan van de nota Reserves en voorzieningen 2020-2023 die in december 2020 is vastgesteld.
Voor alle bestemmingsreserves geldt dat het saldo van de reserve beschikbaar is voor de benoemde bestedingsdoelen. Voor een deel zijn de hierin opgenomen middelen reeds geoormerkt voor specifieke activiteiten. In deze bijlage is van iedere reserve en voorziening een detailoverzicht van het verloop in 2021 weergegeven, inclusief eventuele resterende oormerken per peildatum 31 december 2021. Dit betreft een moment opname, voor veel van deze oormerken is ook na 2021 reeds een onttrekking/besteding in de begroting opgenomen.

Reserves

Algemene reserve (NR: A001)

De algemene reserve is noodzakelijk om te voorkomen dat bij incidentele tegenvallers ombuigingen op het bestaande beleid nodig zijn. Ook kan de reserve worden benut voor incidentele uitgaven waarvoor geen andere dekking beschikbaar is.

De gewenste omvang van de algemene reserve wordt bepaald door de beleidsuitgangspunten in de nota Risicomanagementbeleid, waarbij het risicoprofiel van de provincie en de andere mogelijkheden die er zijn om eventuele tegenvallers op te vangen een rol spelen. Dit wordt jaarlijks in de paragraaf weerstandvermogen in begroting en jaarstukken toegelicht.

Voor de algemene reserve is daarnaast een ondergrens vastgesteld. Deze bedraagt 5% van de begrotingsomvang voor bestemming; met de begrotingsomvang wordt bedoeld het totaal van de geraamde c.q. verantwoorde lasten in het jaar waarop de bandbreedte van toepassing is.

De algemene reserve wordt gevoed uit rekeningoverschotten waaraan geen bestemming is gegeven en incidentele meevallers.

Voor de algemene reserve bestaat geen bestedingsplan, waardoor de algemene reserve in beginsel volledig als ‘vrije’ ruimte kan worden beschouwd voor de weerstandscapaciteit, een en ander behoudens eventuele aangebrachte oormerken.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

A001 Algemene reserve

19.145

356

0

21.156

13.800

Bij

Voorfinanciering aankoop vastgoed NLE (t/m 2023)

356

Resterend oormerk per 31-12-2021

Corona noodfonds

4.000*

Autoleasemaatschappijen

9.800

13.800

* Inmiddels is een deel van het Corona noodfonds ingezet. De verwerking hiervan vindt plaatst in de Najaarsnota 2020.

Personeel (NR: B003)

Dit betreft een gedelegeerde reserve waarvoor verplichtingen mogen worden aangegaan, alvorens de begroting te wijzigen. De verplichting dient te passen binnen het bestedingskader. De reserve wordt ingezet voor:

 • (tijdelijke) Bovenformatieve formatieplaatsen.
 • Tijdelijke dubbeling van een functie (voor maximaal 3 maanden).
 • Personele knelpunten.
 • Vervanging bij langdurige ziekte (langer dan zes maanden).
 • Complexe personeelsdossiers en / of afvloeiingskosten.
 • Organisatieontwikkeling.
 • Lasten voortvloeiend uit reorganisatie bedrijfsvoering.
 • Lasten voortvloeiend uit afspraken gemaakt in de cao.

Bij de Zomernota 2017 is de doelstelling van deze reserve verruimd en de naam gewijzigd (voorheen: reserve Personele frictiekosten). Met ingang van 2017 worden de overschotten/tekorten op de personele budgetten voor medewerkerontwikkeling (incl. POB), management development traject, duurzame inzetbaarheid en mobiliteit, en stelpost versterking organisatie bij de jaarrekening toegevoegd of onttrokken aan deze reserve. Deze bredere inzet van budgetten maakt een meer programmatische aansturing mogelijk, waardoor de budgetten beter worden benut en tijdelijk extra personeelslasten beter kunnen worden opgevangen. Hierdoor kan de directie voor wat betreft de personele budgetten beter inhoud geven aan haar verantwoordelijkheid om de bedrijfsvoering binnen de bestaande budgetten uit te voeren en zich daarbij te conformeren aan de cao. De omvang van deze reserve wordt per bestuursperiode vastgesteld.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B003 Personeel

3.780

900

-431

4.249

Bij

Reguliere storting

900

Af

Frictiekosten 2021

-431

Grootschalige kunstprojecten (NR: B006)

De reserve is gedurende 2019 opgeheven. Het resterende saldo van, en de toekomstige stortingen in, de bestemmingsreserve 'Grootschalige kunstprojecten' is gestort in de bestemmingsreserve 'Artistieke Experimenten'.

Monumentenzorg (NR: B008)

De reserve heeft tot doel om middelen beschikbaar te hebben om financiële bijdragen toe te kennen voor restauratie van rijksmonumenten, overeenkomstig het daarvoor vastgestelde beleid.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B008 Monumentenzorg

1.076

286

0

1.362

Bij

Reguliere storting

28

Decentralisatie-uitkering monumentenzorg (rijksbijdrage)

129

Matching rijksbijdrage (Coalitieakkoord 2019-2023)

129

286

Brede Bestemmingsreserve (NR: B009)

De reserve is ingesteld om projecten te realiseren / stimuleren die belang zijn voor de provincie en bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de provincie en niet passen bij het karakter van andere reserves.

Voor een beroep op deze reserve zijn de volgende randvoorwaarden gesteld:

 • Het gaat om – veelal grootschalige – projecten met substantiële effecten, uitstraling en betekenis voor Flevoland;
 • Op deze reserve wordt geen beroep gedaan op grond van het feit dat bestaande budgetten of andere reserves niet toereikend zijn;
 • Het gaat niet om onderwerpen die in de reguliere begroting thuishoren omdat zij met een zekere regelmaat voorkomen;
 • Het gaat om publieke zaken waarvan nadrukkelijk een multipliereffect mag worden verwacht.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

B009 Brede Bestemmingsreserve

47.382

1.753

-2.653

46.481

44.142

Bij

Reguliere jaarlijkse storting

1.753

Af

NP Nieuw Land

-850

Onderhoud Infrastructuur

-1.166

Cofinanciering Leader

-200

Regiefunctie ontsluiting luchthaven

-21

Project Digitalisering Statenwerk

-16

Marker Wadden

-100

GLB-pijler 1 (POP 3) - waterprogramma

-300

-2.653

Resterende oormerken per 31-12-2021

NP Nieuw Land (mandaat GS)

1.000

Beleidskader Oostvaardersplassen

68

Nota Verrassend Groen

438

Bereikbaarheid Luchthaven

855

Spirocan (achtervang lening)

1.500

Kredietfaciliteit MKB doorstartfonds (achtervang lening)

477

Composietencluster

150

MITC

2.000

Toeristisch recreatieve benutting Fl. monumenten

80

Werelderfgoed Schokland

500

Cultuurbeleid 17-20

29

Achtervang lening DE-on (incl. geothermie)

7.803

Fietspadennetwerk

1.980

Kornwerderzand (mandaat GS)

2.500

Fietspad Grote Trap

525

Stedelijke bereikbaarheid Almere (SBA)

6.283

Regiefunctie ontsluiting luchthaven

-42

HOV Luchthaven - infrastructuur (mandaat GS)

525

Kapitaallasten Innovatiepaviljoen Floriade Werkt!

700

Statengriffie

242

ICT

448

Informatietechnologie

400

Onderhoud infrastructuur

4.284

Flevokust spoorwegennetwerk

2.709

BLG POP3

235

Stimuleringsbudget (initiële Verduurzaming OV)

-337

Verkeersmanagment en Bereikbaarheid Ooststrand

265

Risicoreservering Groeifonds

1.000

Oostvaardersoevers

1.000

Hernieuwbare energie

500

Coalitieakkoord

6.026

Totaal oormerken

44.142

Uitvoeringsreserve Sport (NR: B011)

Het doel van deze reserve betreft het versterken van provinciale maatschappelijke waarden van sport.

De reserve ondersteunt de uitvoering van het sportbeleid door bijdragen te verstrekken aan grote sportevenementen.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B011 Sport

330

0

0

330

Zuiderzeelijngelden (NR: B016)

De reserve wordt gebruikt voor de uitvoering van het Zuiderzeelijngelden (ZZL)-programma. Dit programma omvat de realisatie van projecten tot verbetering en versterking van de bereikbaarheid en economische ontwikkeling van provincie Flevoland, die kunnen worden gezien als compensatie voor het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn. De reserve blijft in stand tot de daarmee te realiseren projecten zijn afgerond, daarna kan de reserve worden opgeheven (indicatie 2021).

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

B016 Zuiderzeelijngelden

11.863

0

-2.000

9.863

5.228

Af

Provinciale bijdrage projecten Zuiderzeelijngelden (ZZL)

-2.050

Dekking lasten en baten uit deze reserve

50

-2.000

Resterend oormerk per 31-12-2021

Luchthavenfonds

228

Provinciale bijdrage Maritieme Servicehaven NF
(excl. cofinanciering)

5.000

5.228

Technische bijstand Europa (NR: B017)

Voor de uitvoeringskosten van de Europese programma’s zijn middelen beschikbaar gesteld, genaamd ‘technische bijstand’. Dit betreft salariskosten (inclusief overhead), accountantskosten en overige (declarabele) kosten. Deze uitvoeringskosten hebben geen gelijkmatig verloop. Met deze egalisatiereserve kunnen de schommelingen in de kosten van Technische Bijstand in een verantwoordingsjaar worden opgevangen.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B017 Technische bijstand Europa

610

0

0

610

Procesgelden gebiedsontwikkeling (NR: B025)

Voor de uitvoering van de gebiedsprogramma’s is gekozen om de benodigde expertise in te huren, in plaats van het uitbreiden van de formatie. De reden daarvan is dat de vraag naar inzet en expertise afhankelijk is van de fase waarin een gebiedsprogramma zich bevindt. Omdat er vraaggericht wordt ingehuurd is er sprake van een ongelijkmatig verloop van de proceskosten voor de gebiedsprogramma’s. Het doel van de reserve is het jaarlijks beslag op de begroting te egaliseren.

Voor elke gebiedsontwikkeling wordt een bestuursopdracht door PS vastgesteld, waarbij inzicht wordt gegeven in de uitgaven die voor de gebiedsontwikkeling zullen worden gedaan.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B025 Procesgelden gebiedsontwikkeling

1.724

1.000

-750

1.974

Bij

Reguliere storting

1.000

Af

Procesgeld Amsterdam Lelystad Airport

-150

Procesgeld Nationaal Park Nieuw Land t.b.v. Oostvaardersoevers

-100

Procesgeld Markermeer IJmeer

-50

Procesgeld Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland

-150

Procesgeld Regiodeal

-150

Procesgeld MITC

-150

-750

p-MJP/POP (NR: B027)

De reserve heeft als doel in enig jaar niet bestede cofinancieringmiddelen voor het POP3-programma beschikbaar te houden voor latere jaren. De provinciale cofinanciering en uitvoeringskosten voor het POP3-programma is gelijkmatig over de jaren verdeeld. De feitelijke inzet hiervan wisselt echter van jaar tot jaar, vanwege de relatie met de voortgang en declaratie door derden.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

B027 p-MJP/POP

9.918

430

-2.350

7.998

3.413

Bij

Reguliere storting provinciale cofinanciering POP3

430

Af

Provinciale cofinanciering voor het programma POP3

-1.750

Saldo uitvoeringskosten programma POP3

-600

-2.350

Resterend oormerk per 31-12-2021

Uitvoeringskosten POP3

3.413

Bodem (NR: B029)

Het doel van de reserve is het inzetten van middelen (€ 1,8 mln.) voor onder andere gebiedsprocessen, ABW en het ontwikkelen van pilots rond bodemdaling, bodemkwaliteit en meervoudig ruimtegebruik om de bodemkwaliteit te waarborgen en een geïntegreerde benadering ontwikkelen voor de gebiedsontwikkeling in gebieden met bodemdaling.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

B029 Bodem

1.741

0

-450

1.291

1.800

Af

Pilots bodemdaling (Coalitieakkoord 2019-2023)

-450

Resterend oormerk per 31-12-2021

Bodemdaling

1.800

Egalisatiereserve gladheidsbestrijding (NR: B030)

Voor de korte en langere termijn een flexibelere buffer te creëren om de sterk wisselende inzet (en
kosten) ten behoeve van de gladheidbestrijding op te vangen, zonder dat in het reguliere  onderhoudsprogramma moet worden ingegrepen. De egalisatiereserve is bij de instelling eenmalig gevoed met € 0,33 mln. uit het rekeningresultaat 2011. Vervolgens vindt voeding plaats uit batige saldi op de begrotingspost gladheidbestrijding in de jaren dat er lage kosten worden gemaakt. Het maximale saldo is
€ 0,5 mln.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B030 Egalisatie gladheidsbestrijding

308

0

0

308

Cofinanciering EU-projecten 2014-2020 (NR: B031)

Het doel van de reserve is om de provinciale cofinanciering voor de projecten uit het Europese programma 2014-2020 gelijkmatig ten laste van de begroting te laten komen. De reserve wordt primair ingezet voor de cofinanciering van projecten en de uitvoering van eigen projecten, in het kader van het Europese programma 2014-2020.  Daarnaast worden eventuele oninbare vorderingen uit de reserve gedekt en vervult de reserve een rol bij het afdekken van het risico dat de Europese commissie de gedeclareerde programmakosten niet volledig vergoedt.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B031 Cofinanciering EU-projecten 14-20

1.116

900

-901

1.114

Bij

Reguliere storting

900

Af

Provinciale cofinanciering OP Kansen voor West 2014-2020

-760

Provinciale cofinanciering Interreg V

-141

-901

Nieuwe Natuur (NR: B032)

De in de reserve beschikbare middelen worden ingezet voor de realisatie van het programma 'Nieuwe Natuur' en de afwikkeling van het voormalig Oostvaarderswold. Om het inzicht te verbeteren in de nog beschikbare middelen voor het programma is hiervoor een afzonderlijke reserve ingesteld.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

B032 Nieuwe natuur

9.970

0

-2.750

7.220

3.000

Af

Saldo programma Nieuwe Natuur 2018

-2.750

Resterend oormerk per 31-12-2021

Oostvaardersoevers (Coalitieakkoord 2019-2023 + € 1 mln. B009)

3.000

Egalisatiereserve activering vervangingsinvesteringen (NR: B033)

Op basis van de Koepelnota integraal infra beheer is een totaal dekkingsarrangement gemaakt voor
de kosten van infrabeheer (jaarlijks onderhoud, niet jaarlijks onderhoud en vervangingsinvesteringen) voor de komende jaren. Daarbij worden de vervangingsinvesteringen geactiveerd, waarbij de kapitaallasten (‘de stille lasten’) worden gedekt uit het  beschikbare budget voor de stille lasten (€ 4,5 mln. per jaar vanaf 2014). Dit betekent dat er in de eerste jaren ruimte binnen het stille lasten budget ontstaat, die in latere jaren nodig is om de oplopende kapitaallasten te dekken. Deze egalisatiereserve is bedoeld om de lasten van het infrabeheer in latere jaren te kunnen dekken.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B033 Egalisatiereserve activering vervangingsinvestering

9.623

2.430

-34

12.019

Bij

Dekking kosten jaarlijks onderhoud infrastructuur

2.430

Af

Aanpassing dekking kosten jaarlijks onderhoud infrastructuur

-34

Almere 2.0 (NR: B035)

Het doel van de reserve is om de voor het FVA beschikbare provinciale bijdrage beschikbaar te houden totdat deze op basis van gehonoreerde projecten tot besteding komt. Bestedingen ten laste van de reserve Almere 2.0 zullen plaatsvinden op basis van door PS vastgestelde jaarprogramma’s voor het FVA (incl. eventuele tussentijds vastgestelde wijzigingen).

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B035 Almere 2.0

2.599

6.700

-8.971

328

Bij

Reguliere storting

6.700

Af

Bijdrage Jaarprogramma Almere 2.0 (excl. Floriade)

-6.221

Bijdrage jaarprogramma Almere 2.0 m.b.t. Floriade

-2.750

-8.971

Het oormerk op deze reserve is hoger dan de stand per 31-12-2021. Doordat er in de komende jaren nog stortingen plaatsvinden zal de reserve toereikend zijn om hieraan te voldoen.

Egalisatiereserve jaarlijks onderhoud Infrastructuur (NR: B036)

Door de egalisatiereserve jaarlijks onderhoud infrastructuur kunnen overlopende activiteiten in het daaropvolgende jaar worden gedekt. Het maximale saldo is € 0,75 mln. In geval van volledige uitputting van de jaarlijkse begrotingspost Jaarlijks Onderhoud wordt de reserve gebruikt om de verdere kosten van het jaarlijks onderhoud te dekken.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B036 Egalisatiereserve jaarlijks onderhoud Infrastructuur

116

0

0

116

Mobiliteit (NR: B037)

De reserve wordt ingezet ter dekking van de kosten voor openbaar vervoer, verkeers- en mobiliteitsmanagement, verkeersveiligheid en infrastructurele projecten. Het doel van de decentralisatie-uitkering is om het OV, bereikbaarheid en verkeersveiligheid van de provincie Flevoland op lange termijn te waarborgen en te verbeteren. De primaire functie van de reserve is om schommelingen in de inzet van deze middelen te egaliseren en de middelen vanuit de decentralisatie uitkering voor Verkeer & Vervoer beschikbaar te houden. De reserve draagt bij de ambities in het programma 'Mobiliteit en Ruimte' dat jaarlijks wordt geactualiseerd bij de begroting.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

B037 Mobiliteit

33.046

41.874

-60.641

14.279

11.685

Bij

Reguliere storting mobiliteitsmiddelen

40.808

Reguliere storting loon & prijsontwikkeling expl. budgetten

916

Storting verbetering kwaliteit en bereikbaarheid OV

150

41.874

Af

Dekking netto lasten product 6.1.1 openbaar vervoer

-28.673

Dekking netto lasten product 6.2.1 mobiliteit en verkeer

-2.874

Dekking netto budgetlasten product 6.3.1 investering infra

-1.650

Overheveling naar reserve B042 dekking afschrijvingslasten

-27.444

-60.641

Resterende oormerken per 31-12-2021

Bijdrage busbanen Almere

7.685

Ondergrondse energie-infrastructuur OV IJssel-Vecht

1.000

Bijdrage N50

500

Fietsmaatregelen (Coalitieakkoord 2019-2023)

2.500

Totaal oormerken

11.685

Beheer en ontwikkeling natuur (NR: B038)

Het doel van de reserve is de realisatie van projecten en het uitvoeren van beheermaatregelen  in het kader van de decentralisatie van het Natuurbeleid. De reserve zorgt ervoor dat de verschillen in kasuitgaven tussen de jaren worden geëgaliseerd.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

B038 Beheer en ontwikkeling natuur

10.196

470

-224

10.443

2.433

Bij

Reguliere storting conform begroting

470

Af

Natura 2000 maatregelen regulier

-224

Resterend oormerk per 31-12-2021

Uitvoering rapport van Geel (Coalitieakkoord 2019-2023)

2.433

Meerjaren Aanpak Bedrijfsvoering (NR: B039)

Bij de instelling van de reserve is deze eenmalig € 6,5 mln. gevoed vanuit de algemene reserve. De reserve wordt ingezet voor de kosten die gemaakt worden voor de Meerjaren Aanpak Bedrijfsvoering (MAB).

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B039 Meerjaren Aanpak Bedrijfsvoering

485

0

0

485

Doorgeschoven Activiteiten (NR: B040)

Doel van deze reserve is het overhevelen van niet bestede budgetten voor specifieke activiteiten die over de jaargrens heen schuiven. Het gaat daarbij uitsluitend om doorgeschoven middelen voor activiteiten waarvoor geen specifieke bestemmingsreserves zijn ingesteld. Indien dit laatste wel het geval is, vindt eventuele overheveling plaats via de daarvoor geëigende reserves.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

B040 Doorgeschoven activiteiten

2.480

0

0

2.480

2.480

Resterend oormerk per 31-12-2021

Veiligheid vakantieparken

100

Innovatiefonds bibliotheek

208

Jaaroverschrijdende projecten Bedrijfsvoering

1.865

Waterplantenproblematiek

57

Versnelling Flexwonen

250

2.480

* Gedurende 2020 kan deze reserve nog worden ingezet voor overlopende werkzaamheden. Een eventueel saldo zal bij het opstellen van de jaarrekening vrijvallen, tenzij de PS daartoe anders hebben besloten.

Dekking afschrijvingslasten (NR: B042)

De primaire functie van deze reserve is een  bijdrage te doen aan de afschrijvingslasten, om daarmee de exploitatieruimte van de provinciale begroting stabiel te houden. De reserve wordt ingezet ter dekking van de afschrijvingslasten voor investeringen in activa met maatschappelijk nut. De hoogte van de onttrekking uit de reserve is afhankelijk van de afschrijvingslasten, zoals deze jaarlijks voortvloeien uit de staat van activa.

Per 1 januari 2017 is het niet meer toegestaan volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) om bijdragen uit het eigen vermogen (reserves) of uit de eigen exploitatie direct in mindering te brengen op het te activeren bedrag van investeringen in maatschappelijk nut. Als gevolg van deze wetswijziging stijgt de hoogte van de te activeren activa aanzienlijk, met als gevolg een toename van de jaarlijkse structurele afschrijvingslasten. Deze hogere structurele lasten kunnen een negatief effect hebben op de beschikbare begrotingsruimte. Om dit effect te voorkomen worden de (voorgenomen) bijdragen aan investeringen apart gezet om de toekomstige afschrijvingslasten te dekken.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B042 Dekking afschrijvingslasten

56.065

27.683

-1.339

82.409

Bij

Overheveling uit reserve B037 Mobiliteit (ontwikkelinvesteringen p-MIRT 2021)

27.444

Actualisatie kapitaallasten

239

27.683

Af

Dekking extra afschrijvingslasten

-1.339

Economisch Programma (NR: B043)

Met het economisch programma wordt het ondernemerschap en groei van het midden- en kleinbedrijf (MKB) versterkt. Doel is groei van de regionale economie en verbetering van het vestigingsklimaat, waardoor nieuwe banen worden gecreëerd. Het economisch programma kent vier programmalijnen: 'Financiering & Support', 'Acquisitie ondernemerscultuur' en de 'Human Capital Agenda'. De reserve wordt ingezet ter dekking van de ingediende projectvoorstellen. Hierbij dienen de projectvoorstellen te voldoen aan de door PS vastgestelde kaders. In het coalitieakkoord is sprake van voortzetting van het huidige economische programma, met enkele nieuwe accenten, zoals de Human Capital Agenda.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

B043 reserve Economisch Programma

5.038

0

-795

4.243

5.003

Af

Human Capital-Agenda

-65

internationaal ondernemerschap

-200

Groeihuis

-170

Netwerkversterking ondernemers

-200

Subsidieverstrekking

-50

Decentralisatie uitkering EZK

-10

Stimulering Flevolands midden en klein bedrijf

-100

-795

Resterende oormerken per 31-12-2021

Human Capital agenda

598

Financiering en support

1.100

Internationaal Ondernemerschap

751

Groeihuis

960

Netwerkversterkend ondernemerschap

594

  Groeifonds (Coalitieakkoord 2019-2023, te dekken uit
  oormerken)

1.000

Totaal oormerken

5.003

Duurzame energie (NR: B044)

Het doel van de reserve is het uitvoeren van projecten binnen de opgave 'Duurzame Energie'. Aan de reserve 'Duurzame Energie' worden onttrekkingen gedaan voor projecten zoals expertise centrum, initiatieven energietransitie en zon voor asbest waarmee PS hebben ingestemd.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

B044 Duurzame energie

2.663

0

0

2.663

2.975

Resterend oormerk per 31-12-2021

Stimuleringsbudget initiële Verduurzaming OV

500

Regionale Energie Strategieën

839

Actieplan Het Goede Voorbeeld

449

Zon voor Asbest-regeling

291

Subsidieregeling energietransitie

421

Financiering expertise centrum

475

2.975

Regiodeal Noordelijk Flevoland (NR: B045)

Het doel is het reserveren van de middelen, de Rijksbijdrage en (provinciale) cofinanciering, voor de uitvoering van het Regiodeal programma. De Rijksbijdrage en de regionale cofinanciering zal worden besteed aan het realiseren van de doelen die benoemd zijn in de Regiodeal  Regio Deal, gericht het toekomstbestendig maken van het Maritiem Cluster op Urk, de verduurzaming van de IJsselmeervisserij en het verzilveren van het groeipotentieel van Noordelijk Flevoland verbonden aan smart mobility. Het kader voor de besteding is vastgelegd in de Regiodeal.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

B045 Regiodeal Noordelijk Flevoland

8.250

0

-5.000

3.250

3.250

Af

Financiële kaders Regio Deal Noordelijk Flevoland

-5.000

Resterende oormerken per 31-12-2021

MCU-Innovatie

1.750

MCU-Talent

500

IJsselmeervisserij

1.000

Totaal oormerken

3.250

Artistieke Experimenten (NR: B046)

Het doel van deze reserve betreft het financieel ruimte bieden om op het gebied van cultuur te experimenteren.

De te bereiken doelen zijn globaal:
- Met de experimenten die het Fonds mogelijk maakt, wordt de Flevolandse cultuur aantoonbaar vernieuwd en verrijkt.
- De experimenteerruimte draagt bij aan de aantrekkingskracht van Flevoland op ‘creatieven’. 

- Cofinanciering voor initiatieven van derden op het gebied van grootschalige kunstwerken/landschapskunst.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B046 Artistieke Experimenten

67

33

0

101

Bij

Reguliere storting

33

Krachtige Samenleving (NR: B047)

De reserve wordt onder andere ingezet voor:
• Een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt;
• gezonde en veerkrachtige Flevolanders, die langer fit en gezond blijven, en daarmee langer zelfredzaam;

• een toekomstbestendig, bereikbaar en betaalbaar zorglandschap dat past bij de behoeften en mogelijkheden van Flevoland.

De onttrekking aan de reserve is gedelegeerd aan GS conform PS besluit van 8 november 2017. Met GS besluit van 11 december 2018 zijn de middelen uit de Brede Bestemmingsreserve reeds geprogrammeerd voor de jaren 2019-2022.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B047 Krachtige Samenleving

563

0

-374

189

Af

Onttrekking op basis van het projectplan

374

Vitaal Platteland (NR: B048)

Het doel is het reserveren van de middelen, de Rijksbijdrage en (provinciale) cofinanciering, voor de uitvoering van het Regiodeal programma.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B048 Vitaal Platteland

1.900

0

-705

1.195

Af

Onttrekking op basis van het projectplan

-705

Informatiestrategie (NR: B049)

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

B049 Informatiestrategie

580

0

0

580

580

Resterend oormerk per 31-12-2021

Informatiestrategie

580

Voorzieningen

Grondwaterbeheer (NR: V005)

De voorziening is bestemd voor het egaliseren van jaarlijkse verschillen tussen uitgaven wegens grondwaterbeheer (inclusief schadevergoedingen) en inkomsten uit de grondwaterheffing. De bestedingsdoelen van de grondwaterheffing vloeien voort uit de Waterwet (voorheen de Grondwaterwet), artikel 7.7. De doelen zijn maatregelen om nadelige effecten van grondwateronttrekkingen te compenseren, onderzoekingen ten behoeve van het grondwaterbeleid, het grondwaterregister en schade in verband met onttrekkingen. Ook het met deze taken belaste personeel kan betaald worden uit de grondwaterheffing. Besteding aan andere doelen is niet toegestaan. De voorziening wordt gevoed uit de opbrengsten van de grondwaterheffing, voor zover die niet in het jaar van ontvangst zijn besteed.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

V005 Grondwaterbeheer

732

0   

0

732

Niet-jaarlijks onderhoud provinciehuis (NR: V011)

De voorziening is bedoeld om het provinciehuis inclusief de daarin aanwezige installaties in de huidige vorm voor een lange periode in stand te houden; dit gebeurt op basis van een opgesteld meerjarenonderhoudsplan, waarin voor een langere periode (max. 40 jaar) een doorkijk wordt gegeven in de benodigde financiële middelen.

Om de vier jaar wordt een meerjarenonderhoudsplan door PS vastgesteld. Het huidige plan dat op 28 maart 2017 door PS is vastgesteld betreft de periode 2018-2021. In het plan is inzichtelijk gemaakt op welke onderdelen voor het niet-jaarlijks onderhoud in die periode kosten zullen worden gemaakt.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

V011 NJO provinciehuis

2.304

480

-1.000

1.784

Bij  

Reguliere storting

480

Af

Uitvoering onderhoud 2021 volgens onderhoudsplan

-1.000

Niet-jaarlijks onderhoud infrastructuur (NR: V025)

De voorziening is bedoeld om het provinciaal wegen- en vaarwegennet voor een lange periode in stand te houden; daarvoor is periodiek groot onderhoud nodig. Op basis van inspecties en rekening houdend met de aspecten bereikbaarheid, verkeersveiligheid en staat van onderhoud worden meerjaren onderhoudsprogramma’s opgesteld. Op basis hiervan wordt de jaarlijkse dotatie en onttrekking bepaald. De meerjaren onderhoudsprogramma’s worden éénmaal per vijf jaar aangeboden aan PS. De uitwerking vindt plaats in het jaarlijks op te stellen Meerjarenprogramma Beheer en Vervanging Infrastructuur (MBVI).

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

V025 NJO infrastructuur

20.165

8.788

-14.495

14.458

Bij

Reguliere storting

8.788

Af

Uitvoering onderhoud 2021 volgens onderhoudsprogramma’s

-14.495

Niet-jaarlijks onderhoud vestigingen (NR: V043)

De voorziening is bedoeld om de vestigingen, inclusief de daarin aanwezige installaties, in de huidige vorm voor een lange periode in stand te houden; dit gebeurt op basis van een opgesteld meerjarenonderhoudsplan, waarin voor een langere periode (max. 40 jaar) een doorkijk wordt gegeven in de benodigde financiële middelen.
Om de vier jaar wordt een meerjarenonderhoudsplan door PS vastgesteld. Het huidige plan dat op 28 maart 2017 door PS is vastgesteld betreft de periode 2018-2021. In het plan is inzichtelijk gemaakt op welke onderdelen voor het niet-jaarlijks onderhoud in die periode kosten zullen worden gemaakt.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

V043 NJO Vestigingen

374

88

-23

439

Bij

Reguliere jaarlijkse storting

88

Af

Uitvoering onderhoud 2021 volgens onderhoudsplan

-23

Niet-jaarlijks onderhoud NLE (NR: V044)

De voorziening is bedoeld om het pand, inclusief de daarin aanwezige installaties, in de huidige vorm voor een lange periode in stand te houden; dit gebeurt op basis van een meerjarenonderhoudsplan, waarin voor een langere periode een doorkijk wordt gegeven in de benodigde financiële middelen.

Om de vier jaar wordt een meerjarenonderhoudsplan door PS vastgesteld.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

V044 NJO NLE

590

187

-223

554

Bij

Reguliere storting

187

Af

Uitvoering onderhoud 2021 volgens onderhoudsplan

-223

Pensioenen (oud) leden GS (NR: V015)

Uit de voorziening worden de pensioenaanspraken van voormalige gedeputeerden betaald. De hoogte van deze voorziening wordt vastgesteld door een externe partner, Loyalis Maatwerk Administraties. Hiervoor worden de volgende recente actuariële grondslagen gehanteerd:

 • Ervaringscijfers sterftekansen ABP, inclusief kostenopslag;
 • Rekenrente van DNB;
 • Overlevingskansen: prognosetafels ABP met CBS;
 • Pensioenrichtleeftijd (thans 67 jaar);
 • Contante waarde voor het nabestaandenpensioen.

Daarnaast worden de berekeningen aangepast op basis van informatie over neveninkomsten van de betreffende pensioengerechtigden.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

V015 Pensioenen (oud) leden GS

8.994

305

-324

8.975

Bij

Reguliere storting o.b.v. actuariële berekeningen

305

Af

Pensioenbetalingen (oud) leden GS

-324

Oninbare vorderingen (NR: V035)

De voorziening is bedoeld ter dekking van het risico dat vorderingen oninbaar zijn.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

V035 Oninbare vorderingen

70

0

0

70

Oninbare leningen (NR: V037)

De voorziening is bedoeld ter dekking van het risico dat uitgezette leningen oninbaar zijn.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

V037 Oninbare leningen

167

0

0

167

Reorganisatie bedrijfsvoering (NR: V039)

In het verleden is een reorganisatie bij de ondersteunende afdelingen doorgevoerd. Om dat op een zorgvuldige manier te doen, treden er tijdelijke frictiekosten op. Daarvoor is deze voorziening gevormd.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

V039 Reorganisatie bedrijfsvoering

373

0

-110

263

Af

Aanwending voorziening t.b.v. frictiekosten

-110

Garantstelling personeel NLE (NR: V045)

In het Convenant Batavialand is afgesproken om de museale en collectiebeheertaken, inclusief het beheer van bij deze taken behorende collecties met de daarbij behorende mensen en middelen over te dragen aan Batavialand. In het Sociaal Plan is vastgelegd dat de GR Nieuwland Erfgoedcentrum (NLE) een garantie afgeeft voor de duur van 5 jaar. Deze garantstelling houdt in dat bij faillissement van Batavialand, de medewerkers bij werkloosheid een WW-suppletie en transitievergoeding ontvangen. Aangezien de kans op faillissement aanwezig is in de opstartfase van Batavialand is er voor het provinciale deel (op basis van het deelnemerspercentage in de GR NLE) deze garantstelling een voorziening getroffen.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

V045 Garantstelling personeel NLE

1.010

0  

0

1.010

Spaarverlof (NR: V047)

De voorziening is bedoeld ter dekking van verplichtingen die ontstaan als gevolg van spaarverlof. In de CAO 2017-2018 is besloten dat met ingang van 1 januari 2018 de vervaltermijn van het bovenwettelijk verlof en aangekocht (IKB) verlof komt te vervallen. Daarnaast worden de mogelijkheden voor het extra sparen/aankopen van verlof verruimd. Werknemers mogen dan verlof sparen tot maximaal 50 x hun arbeidsduur per week (bij een werkweek van 36 uur kan dus maximaal 1.800 uur verlof gespaard worden). Dit verlof kan bijvoorbeeld ingezet worden voor mantelzorg, een sabbatical, korter werken of eerder stoppen in aanloop naar pensionering.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

V047 Spaarverlof

509

0

0

509

Duurzame waardevermindering Flevokust Haven (NR: V048)

Het doel van de voorziening is het afwaarderen van de boekwaarden van de investeringen in Flevokust Haven. In 2018 is Flevokust Haven in gebruik genomen. Zoals reeds werd voorzien ten tijde van het investeringsbesluit dient op moment van ingebruikname, conform de verslaggevingsvoorschriften, door middel van een taxatie getoetst te worden of er sprake is van een zogeheten lagere marktwaarde ('impairment-toets'). Omdat de getaxeerde directe opbrengstwaarde (gebaseerd op marktconforme bedrijfseconomische rendementseisen) eind 2018 lager was dan de boekwaarde van de investering, moest de boekwaarde worden afgewaardeerd.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

V048 Duurzame waardevermindering Flevokust Haven

7.626

0

0

7.626

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 11:34:53 met de export van 10/12/2020 13:27:27