Begroting 2021

Programmaplan

Mobiliteit

In dit hoofdstuk staan de belangrijkste activiteiten beschreven die bijdragen aan de verbetering van de bereikbaarheid van Flevoland.

Programma Mobiliteit en Ruimte   
De Mobiliteitsvisie Flevoland heeft het jaar 2030 als horizon. Innovatieve verkeersoplossingen en duurzaamheid zijn belangrijke thema's. De snelle ontwikkelingen in onze samenleving vragen ook bij verkeer om een flexibele planvorming, maar wel met duidelijke uitgangspunten en doelen. Dit biedt ruimte om in de programmering in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen en kansen. De opgaven zijn in het Programma Mobiliteit en Ruimte 2018 uitgewerkt. Daarnaast wordt gestart met het opstellen van een nieuw Programma Mobiliteit en Ruimte 2022.

Waar het gaat om onze provinciale infrastructuur voeren we (de voorbereiding van) een aantal (grote) infrastructuurprojecten uit, waarbij we invulling geven aan de ambities uit het collegeakkoord. We doen een verkenning naar de verbetering van de ontsluiting van Urk waarbij een voorwaarde is dat de gemeente Urk mede financiert, we doen onderzoek naar de mogelijkheden voor realisatie van een verlengde Anthony Fokkerweg, we doen samen met Rijkswaterstaat en de gemeente Lelystad een netwerkstudie naar de belasting van de snelwegaansluitingen rondom Lelystad,  we stellen in overleg met gebiedspartners een plan op voor het verbeteren van het (snel)fietspadennet, we voeren investeringsprojecten uit van het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (p-MIRT jaarschijf 2021) en we stellen het p-MIRT 2022-2026 op (waar onder Hogering, reconstructie N307 bij Roggebot, reconstructie Ganzenwegweg-Knardijk). We plaatsen een geluidsscherm bij Almere en brengen geluidsreducerend asfalt aan bij een gedeelte van de Tussenring. We doen een verkenning naar de verkeersveiligheid van de Markerwaarddijk in relatie tot toekomstige ontwikkelingen onder andere de realisatie van Nationaal Park Nieuw Land, we onderzoeken de capaciteit van de rechtsaffer van de Gooiseweg naar de Ganzenweg in combinatie met de mogelijke komst van een data centrum op het Trekkersveld. We onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de reistijd op  de belangrijkste corridors in Flevoland te versnellen. We houden de bestaande (vaar)wegen en fietspaden kwalitatief op peil en voeren daarom onder andere onderhoud uit aan circa 30 km weg, we herplanten circa 1.000 bomen en vervangen circa 7 km oeverbeschoeiing.

Innovatie openbaar vervoer

Op 4 augustus 2020 hebben de colleges van GS van de provincies Gelderland, Overijssel en Flevoland besloten om de gunning in te trekken van de concessie IJssel-Vecht aan de winnende vervoerder. Dit besluit komt nadat al ruim een half jaar aan de implementatie van deze concessie is gewerkt. De concessie zou in december 2020 al in Overijssel en Gelderland en in Flevoland in het najaar 2021 (stadsvervoer Lelystad) en eind 2023 (streekvervoer) van start gaan. Voor de jaren 2021 en 2022 zal een noodconcessie worden ingericht waarbij het doel is om deze in lijn met de nieuwe concessie IJssel-Vecht in te richten. Met name als het gaat om de inzet van zero-emissie materieel en de dienstregeling. Parallel start een nieuw aanbestedingstraject. Voor het OV in Lelystad moet nog worden besloten of de lopende concessie wordt verlengd of dat de stadsdienst Lelystad in september 2021 onderdeel gaat uitmaken van de noodconcessie.

Daarnaast werkt de provincie samen met Gelderland en Overijssel aan de aanbesteding van een nieuw contract voor displays voor dynamische reisinformatie; vanaf 2021 zullen de nieuwe displays worden geïnstalleerd.   

Duurzame Mobiliteit
In de Klimaatwet en het Klimaatakkoord zijn en worden ambitieuze doelen gesteld voor het terugdringen van de uitstoot van het broeikasgas CO 2 . Ten opzichte van 1990 betreft dit een reductie van 49% in 2030 en 95% in 2050. Op 28 juni 2019 heeft het Kabinet het Klimaatakkoord gepresenteerd.
Het belangrijkste deel van de maatregelen uit het Klimaatakkoord moet worden gerealiseerd op nationaal en Europees niveau. Daarop aansluitend wordt ook regionaal en lokaal inzet gevraagd om de doelen van het Klimaatakkoord te halen. Om de regionale uitvoering van het Klimaatakkoord vorm te geven, is met het Rijk afgesproken per regio Regionale Mobiliteitsprogramma’s (RMP’s) op te zetten
Het regionaal mobiliteitsprogramma wordt voor zover het Flevoland betreft verwerkt in het nieuw op te stellen Programma Mobiliteit en Ruimte 2022. Hiermee blijft het programma 'Mobiliteit en Ruimte' het integrale kader.
We beginnen overigens niet bij nul. We nemen al deel aan het programma 'MRA-Elektrisch', hebben al een visie duurzaam goederenvervoer, hebben eisen gesteld aan de verduurzaming van het busmaterieel bij de aanbesteding van de nieuwe OV-concessie IJssel-Vecht en de aanbesteding van de regiotaxi en werken aan smart mobility, verduurzaming eigen infrastructuur en eigen mobiliteit.

We brengen de CO2-voetafdruk van de provinciale infrastructuur verder terug door structurele eisen in onze bestekken op te nemen en door incidentele pilots uit te voeren. We verduurzamen het provinciale wagenpark.

Maatschappelijk effect

Provincie Flevoland is goed bereikbaar, zowel voor regionaal, inkomend als uitgaand verkeer en via openbaar vervoer. Vlotte en veilige bereikbaarheid draagt bij aan de economie en aan de deelname van Flevolanders aan het maatschappelijke leven.

Effect van ons beleid

De bereikbaarheid van provincie Flevoland (ook via openbaar vervoer) is op een duurzame manier verbeterd, waardoor betere randvoorwaarden zijn ontstaan voor wonen, werken en recreëren.

Programmaonderdeel en doelen

x € 1.000
Lasten € 63.349
Baten € -8.786
Saldo € 54.563
Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 11:34:53 met de export van 10/12/2020 13:27:27