Begroting 2021

Bijlagen

D. Specificatie van incidentele baten en lasten

D. Specificatie van incidentele baten en lasten

D1. Meerjarig overzicht incidentele en structurele lasten en baten

 

incidenteel

structureel

Totaal 2021

incidenteel

structureel

Totaal 2022

1 Ruimtelijke ontw. wonen en water

102

10.837

10.939

102

8.200

8.301

2 Landbouw, visserij en natuur

8.133

14.161

22.294

2.843

14.814

17.657

3 Economie

8.316

4.895

13.210

5.772

4.180

9.952

4 Aantrek Flevoland en Krach Samenl.

381

8.669

9.050

143

8.673

8.815

5 Energie, duurzaamheid en milieu

814

6.999

7.813

814

6.739

7.553

6 Mobiliteit

544

62.804

63.349

0

65.291

65.291

7 Vernieuwend bestuur

23

63.673

63.696

23

68.466

68.489

1 Ruimtelijke ontw. wonen en water

0

-492

-492

0

-492

-492

2 Landbouw, visserij en natuur

-1.500

-490

-1.990

0

-500

-500

3 Economie

-190

-1.275

-1.465

-50

-1.275

-1.325

4 Aantrek Flevoland en Krach Samenl.

0

-38

-38

0

-38

-38

5 Energie, duurzaamheid en milieu

0

-473

-473

0

-473

-473

6 Mobiliteit

0

-8.786

-8.786

0

-8.786

-8.786

7 Vernieuwend bestuur

0

-171.552

-171.552

0

-174.702

-174.702

Stortingen in reserves

2.428

82.387

84.814

2.428

73.660

76.088

Onttrekkingen uit reserves

-14.232

-76.137

-90.369

-11.459

-64.371

-75.830

x € 1.000

incidenteel

structureel

Totaal 2023

incidenteel

structureel

Totaal 2024

1 Ruimtelijke ontw. wonen en water

102

8.184

8.286

102

8.184

8.286

2 Landbouw, visserij en natuur

2.243

14.085

16.328

1.828

12.015

13.843

3 Economie

2.192

4.180

6.372

2.192

4.129

6.321

4 Aantrek Flevoland en Krach Samenl.

41

8.669

8.710

0

8.669

8.669

5 Energie, duurzaamheid en milieu

814

6.382

7.196

814

6.382

7.196

6 Mobiliteit

655

67.042

67.697

0

68.617

68.617

7 Vernieuwend bestuur

23

72.571

72.594

23

75.673

75.697

1 Ruimtelijke ontw. wonen en water

0

-492

-492

0

-492

-492

2 Landbouw, visserij en natuur

0

0

0

0

0

0

3 Economie

-50

-1.275

-1.325

-50

-1.275

-1.325

4 Aantrek Flevoland en Krach Samenl.

0

-38

-38

0

-38

-38

5 Energie, duurzaamheid en milieu

0

-473

-473

0

-473

-473

6 Mobiliteit

0

-8.786

-8.786

0

-8.786

-8.786

7 Vernieuwend bestuur

0

-178.384

-178.384

0

-181.484

-181.484

Stortingen in reserves

2.428

67.745

70.173

2.428

51.112

53.540

Onttrekkingen uit reserves

-2.893

-64.963

-67.856

-2.438

-47.131

-49.569

x € 1.000

D2. Meerjarig detailoverzicht incidentele baten en lasten

In onderstaande tabel is een detailspecificatie van de incidentele baten en lasten opgenomen. Voor een toelichting op de desbetreffende posten wordt verwezen naar het desbetreffende programmaonderdeel en/of de Productenraming.

Programma-onderdeel

Omschrijving incidentele lasten

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

1.1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en landschap

11 Actualisatie/uitwerken omgevingsplan

102

102

102

102

Totaal 1.1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en landschap

102

102

102

102

2.1 Landbouw en visserij

11 Actualisatie/uitwerken omgevingsplan

1.120

1.120

1.120

1.120

Totaal 2.1 Landbouw en visserij

1.120

1.120

1.120

1.120

2.2 Natuur en landelijk gebied

21 Cofinanciering Leader NPNL

200

0

0

0

22 Nationaal Park Nieuw Land

1.308

458

458

458

22 Oostvaardersoevers

100

0

0

0

23 IJmeer/Markermeer

150

0

0

0

24 Bijdrage projecten Nieuwe Natuur

4.000

0

0

0

24 Procesgelden Nieuwe Natuur

250

250

250

250

25 Top-up Waterprogramma

300

235

0

0

26 Beleidsontwikkeling landelijk gebied

705

780

415

0

Totaal 2.2 Natuur en landelijk gebied

7.013

1.723

1.123

708

3.1 Economisch programma

11 Markt & Culture

102

0

0

0

12 Programma-activiteit van de Assembly

206

0

0

0

12 Intereg V

242

142

142

142

Totaal 3.1 Economisch programma

551

142

142

142

3.2 Gebieds-opgaven

21 Luchthaven Lelystad

150

0

0

0

23 Procesgelden MITC

150

0

0

0

23 Noordelijk Flevoland

2.050

2.050

2.050

2.050

23 Procesgeld Regiodeal NF

150

0

0

0

23 Programma Regiodeal NF

5.115

3.581

0

0

23 Servicehaven Noordelijk Flevoland

150

0

0

0

Totaal 3.2 Gebiedsopgaven

7.765

5.631

2.050

2.050

4.3 Krachtige samenleving

31 Programma Krachtige samenleving

381

143

41

0

Totaal 4.3 Krachtige samenleving

381

143

41

0

5.2 Duurzaamheid

21 Circulaire economie - beleid

814

814

814

814

& circulaire
economie

Totaal 5.2 Duurzaamheid & circulaire economie

814

814

814

814

6.1 Openbaar vervoer

11 Openbaar streekvervoer

0

0

655

0

Totaal 6.1 Regionale energiestrategie

0

0

655

0

6.2 Ontwikk. en innovatie mobilit.

21 Fietsmaatregelen

523

0

0

0

21 Voorverkenningen infrafonds

22

0

0

0

Totaal 6.2 Ontwikk en innovatie mobilit.

545

0

0

0

7.4 Bedrijfsvoering

43 Aanbestedingskosten

0

0

0

0

43 NLE

23

23

23

23

Totaal 7.4 Bedrijfsvoering

23

23

23

23

7.5 Reserves *

51 Algemene reserve

356

356

356

356

51 Brede Bestemmingsreserve

1.753

1.753

1.753

1.753

51 Kunst

33

33

33

33

51 Monumentenzorg

286

286

286

286

Totaal 7.5 Reserves*

2.428

2.428

2.428

2.428

Totale lasten

20.741

12.125

8.497

7.387

2.2 Natuur en

24 Bijdrage projecten nieuwe natuur

-1.500

0

0

0

landelijk gebied

Totaal 2.2 Natuur en landelijk gebied

-1.500

0

0

0

3.1 Economisch programma

12 Interreg V

-100

0

0

0

12 OP West 2014-2020

-40

0

0

0

11 Programma-activiteit van de Assembly

0

0

0

0

Totaal 3.1 Economisch programma

-1140

0

0

0

3.2 Gebiedsopgaven

23 Noordelijk Flevoland

-50

-50

-50

-50

23 Procesgeld MITC

0

0

0

0

Totaal 3.2 Gebiedsopgaven

-50

-50

-50

-50

7.5 Reserves *

51 226 Fonds vitaal platteland

-705

-780

-415

0

51 431 Krachtige samenleving

-374

-140

-40

0

51 Brede Bestemmingsreserve

-2.653

-4.789

-188

-188

51 Nieuwe natuur

-2.750

-250

-250

-250

51 Procesgelden gebiedsontwikkeling

-750

0

0

0

51 Regiodeal Noordelijk Flevoland

-5.000

-3.500

0

0

51 Zuiderzeelijngelden

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

Totaal 7.5 Reserves*

-14.232

-11.459

-2.893

-2.438

Totale baten

-15.922

-11.509

-2.943

-2.488

Totaal

4.819

616

5.554

4.899

x € 1.000

* Mutaties in de reserve zijn over het algemeen al incidenteel te bestempelen, tenzij het een egalisatiereserve betreft.

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 11:34:53 met de export van 10/12/2020 13:27:27