Begroting 2021

Programmaplan

Energie, duurzaamheid en milieu

In dit hoofdstuk staan de belangrijkste activiteiten beschreven die bijdragen aan de stappen naar duurzame energie en het behouden van de goede uitgangspositie op gebied van bodem- en luchtkwaliteit, veiligheid en geluid.

Regionale Energie Strategie
Ons doel voor 2023 is energieneutraal Flevoland exclusief mobiliteit en voor 2030 energieneutraal Flevoland inclusief mobiliteit. Dit betekent dat we binnen de provincie net zoveel hernieuwbare energie opwekken als er aan totale energie wordt verbruikt. Als koploper in productie hernieuwbare energie draagt Flevoland bij aan het behalen van de nationale doelstellingen van het Klimaatakkoord. Het uitgangspunt daarbij is dat de aanpak van de klimaatopgaven haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar moet zijn. In de vastgestelde (2020) concept-RES Flevoland is aangegeven dat wij 4,76 TWh oftewel 13,5% van de landelijke doelstelling voor hernieuwbare energie (35 TWh) in 2030 gaan produceren. Dit zogenaamde ‘bod’ is gerelateerd aan hernieuwbare energie door wind- en zonprojecten. De RES-sen die vanaf 2021 om de twee jaar opgeleverd worden zullen worden herijkt en verrijkt, oftewel door hogere daadwerkelijke opbrengsten of nieuwe initiatieven zal het ‘bod’ geactualiseerd worden. De verwachting is dat de opbrengst hernieuwbare energie in 2030 uiteindelijk hoger is dan de aangegeven hoeveelheid 4,76 TWh.

DE-on
DE-on is opgericht om de energietransitie te versnellen door financiering van projecten voor energiebesparing en opwek van duurzame energie. Vanaf 2019 is hieraan het leveren van ontwikkelcapaciteit en expertise toegevoegd. Vanaf najaar 2020 treedt DE-on naar buiten als het Energie Expertisecentrum Flevoland (EEF). We onderzoeken hoe EEF en Horizon elkaar kunnen versterken ten behoeve van de energietransitie en brengen de uitkomst hiervan tot uitvoering. Het DE-on fonds is geheel belegd en de middelen komen vanwege het revolverende karakter later vrij. Zo nodig stellen we nieuw investeringskapitaal beschikbaar.

Duurzaamheid en circulaire economie
Het is onze ambitie om in 2030 grondstoffenleverancier te zijn voor de circulaire economie, met als dragers groene grondstoffen, gebruikte materialen en het geven van het goede voorbeeld door de provinciale organisatie. We faciliteren het Platform Circulair Flevoland en keteninitiatieven waarin partijen samenwerken aan businesscases en het oplossen van belemmeringen. Zo stimuleren we zowel de productie als het gebruik van circulaire materialen en producten.

We zien het als de belangrijkste taak in de transitie van een lineaire naar een circulaire economie om andere partijen in staat te stellen de kansen te pakken, die de circulaire economie biedt. Het is onze ambitie om in 2030 bekend te staan als grondstoffenleverancier voor de nieuwe circulaire economie. De uitvoering richt zich op onder meer het faciliteren van het Platform Circulair Flevoland en keteninitiatieven. Door hier actief op in te zetten ontdekken we welke condities nodig zijn voor een succesvolle transitie. Hierbij gaat het onder meer om passend economisch instrumentarium voor versnelling en innovatie, wet- en regelgeving en ruimtelijk beleid. Meer specifiek pakt de provincie ook een rol in het geven van Het goede voorbeeld (onder andere door inkoop- en aanbesteding) en waar mogelijk in de uitvoering van provinciale programma’s en activiteiten.

Milieu: lucht, bodem en geluid
In provincie Flevoland is het een groot goed dat schone lucht vanzelfsprekend is. Tegelijkertijd zien we wel verarming van de bodem en afname van de biodiversiteit. Het is de ambitie dat provincie Flevoland de huidige kwaliteit op het gebied van milieu en gezondheid behoudt. De wettelijke kaders opgelegd door Rijksoverheid zijn voor ons leidend. Dat betekent dat we nieuwe ontwikkelingen zorgvuldig willen inpassen, zodat zij zo min mogelijk ten koste gaan van de kwaliteit van de leefomgeving.

Omgevingsdiensten
In 2019 hebben provincie en OFGV een start gemaakt met een heldere koppeling tussen het strategische/operationele beleid van de provincie en de uitvoering van taken door de OFGV. Deze koppeling komt voort uit de wens om inzichtelijk te krijgen hoe de uitgevoerde taken door de OFGV zich verhouden tot het beleid van de provincie. Door vooraf in het uitvoeringsprogramma een koppeling te maken met het provinciaal beleid kan bij de tussentijdse verantwoording van de door de OFGV uitgevoerde taken worden aangegeven hoe dit zich verhoudt tot de gestelde doelen en kunnen ook de juiste prioriteiten en doelen worden gesteld. Deze werkwijze wordt ook bij de opdrachtverlening voor 2021 voortgezet.

Maatschappelijk effect

Het terugdringen van CO2-uitstoot door onder andere energiebesparing, circulariteit, de warmtetransitie en opwekking duurzame energie, en provincie Flevoland is zo goed mogelijk voorbereid op klimaatveranderingen en de economische kansen daarvan worden benut. De Flevolandse leefomgevingskwaliteit blijft behouden.

Effect van ons beleid

Provincie Flevoland is energieneutraal, exclusief mobiliteit. Het opwekken van energie wordt ruimtelijk goed ingepast, de markt wordt gestimuleerd om CO2-neutraal te produceren, we maken de energie -en grondstoffentransitie mogelijk en participatie bij energie opwekprojecten wordt gestimuleerd.

Programmaonderdelen en doelen

x € 1.000
Lasten € 7.813
Baten € -473
Saldo € 7.341
Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 11:34:53 met de export van 10/12/2020 13:27:27