Begroting 2021

Bijlagen

C. Specificatie van de verdeling van de lasten en baten over de taakvelden

C. Specificatie van de verdeling van de lasten en baten over de taakvelden

Lasten per programma naar taakveld
(incl. directe personele lasten)

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water

3.3 Kwantiteit grondwater

566

564

564

564

3.9 Water, overige baten en lasten

403

402

386

386

6.9 Regionale economie, ov. baten & lasten

10.527

8.250

8.251

8.251

8.1 Ruimtelijke ordening

1.554

1.185

1.185

1.185

8.2 Volkshuisvesting

163

162

162

162

2 Landbouw, visserij en natuur

0.3 Geldleningen en uitzettingen

147

147

147

147

4.1 Bodembescherming

458

458

458

458

5.1 Natuurontwikkeling

5.200

999

999

999

5.2 Beheer natuurgebieden

9.985

9.976

9.747

9.747

5.3 Beheer flora en fauna

1.188

983

983

983

5.9 Natuur, overige baten en lasten

1.733

781

781

781

6.1 Agrarische aangelegenheden

3.802

4.551

4.551

2.481

6.3 Kennis en innovatie

0

0

0

0

6.9 Regionale economie, ov. baten & lasten

803

762

262

262

7.9 Cult.&maatschappij, ov. baten & lasten

1.321

1.330

730

315

3 Economie

6.2 Logistiek

466

464

464

464

6.3 Kennis en innovatie

1.422

1.112

1.112

1.112

6.9 Regionale economie, ov. baten & lasten

14.472

11.508

7.929

7.877

4 Aantrekkelijk Flevoland en Krachtig samenleving

6.4 Recreatie en toerisme

1.654

1.656

1.653

1.653

7.1 Cultuur

5.237

5.235

5.235

5.234

7.2 Maatschappij

1.892

1.891

1.891

1.891

7.9 Cult.&maatschappij, ov. baten & lasten

1.294

1.054

953

912

8.1 Ruimtelijke ordening

0

0

0

0

5 Energie, duurzaamheid en milieu

1.9 Bestuur, overige baten en lasten

10

10

10

10

3.4 Kwaliteit oppervlaktewater

0

0

0

0

4.1 Bodembescherming

502

502

502

502

4.4 Vergunningverlening en handhaving

4.497

4.338

4.338

4.338

4.6 Duurzaamheid

1.312

1.311

1.311

1.310

4.9 Milieu, overige baten en lasten

786

682

580

580

5.9 Natuur, overige baten en lasten

415

414

414

414

6.9 Regionale economie, ov. Baten&lasten

1.472

1.468

1.468

1.468

8.1 Ruimtelijke ordening

403

402

148

148

6 Mobiliteit

2.1 Landwegen

28.413

29.867

30.375

31.569

2.2 Waterwegen

3.726

4.833

5.888

6.290

2.3 Openbaar vervoer

37.451

37.408

38.086

37.431

2.9 Verkeer en vervoer, ov. baten & lasten

3.263

2.636

2.804

2.784

7 Vernieuwend bestuur

0.3 Geldleningen en uitzettingen

53

53

53

53

0.5 Alg.dekk middelen, ov baten en lasten

5.532

10.902

14.658

18.065

0.6 Overhead

31.703

31.279

31.316

31.316

1.9 Bestuur, overige baten en lasten

1.372

1.370

1.370

1.370

1.1 Provinciale staten

2.618

2.580

2.885

2.580

1.2 Gedeputeerde staten

1.977

1.971

1.972

1.972

3.9 Water. overige baten en lasten

35

35

35

35

0.8 Mutaties reserves

84.814

76.088

70.173

53.540

4.4 Vergunningen en handhaving

1

1

1

1

1.3 Kabinetszaken

69

69

69

69

1.6 Openbare orde en veiligheid

401

400

400

400

1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regio

7

6

6

6

0.7 Vennootschapsbelasting

50

50

50

50

0.9 Resultaat

0

0

0

0

Baten per programma naar taakveld

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water

3.3 Kwantiteit grondwater

-470

-470

-470

-470

6.9 Regionale economie, ov. baten & lasten

-22

-22

-22

-22

2 Landbouw, visserij en natuur

5.2 Beheer natuurgebieden

0

0

0

0

5.1 Natuurontwikkeling

-1.500

0

0

0

6.9 Regionale economie, ov. baten & lasten

-490

-500

0

0

3 Economie

6.2 Logistiek

-357

-357

-357

-357

6.9 Regionale economie, ov. baten & lasten

-1.108

-968

-968

-968

4 Aantrekkelijk Flevoland en Krachtig samenleving

0.6 Overhead

-10

-10

-10

-10

6.4 Recreatie en toerisme

-28

-28

-28

-28

5 Energie, duurzaamheid en milieu

4.1 Bodembescherming

-400

-400

-400

-400

4.6 Duurzaamheid

0

0

0

0

4.9 Milieu, overige baten en lasten

-73

-73

-73

-73

8.1 Ruimtelijke ordening

0

0

0

0

6 Mobiliteit

2.1 Landwegen

-391

-391

-391

-391

2.2 Waterwegen

-83

-83

-83

-83

2.3 Openbaar vervoer

-8.312

-8.312

-8.312

-8.312

7 Vernieuwend bestuur

0.1 Uitkering provinciefonds

-108.968

-111.542

-114.644

-117.744

0.2 Opbrengst Provinciale belastingen

-59.100

-59.700

-60.300

-60.300

0.3 Geldleningen en uitzettingen

-86

-62

-42

-42

0.4 Deelnemingen

-378

-378

-378

-378

0.6 Overhead

-2.992

-2.992

-2.992

-2.992

0.8 Mutaties reserves

-90.369

-75.830

-67.856

-49.569

1.2 Gedeputeerde staten

-27

-27

-27

-27

x € 1.000

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 11:34:53 met de export van 10/12/2020 13:27:27