Begroting 2021

Hoofdlijnen

Hoofdlijnen

Een Programmabegroting is een planningsinstrument. Tussen planning en realisatie kan er veel gebeuren. In deze tijd van crisis kent de nieuwe Programmabegroting 2021 veel onzekerheden. De werkelijkheid is anders dan gedacht. Tegelijkertijd is het zinvol om vooruit te kijken en te plannen. Daarom is in het voorjaar vanwege de coronacrisis besloten om plannen voor het komende jaar te verwerken in de Najaarsnota. Daarbij leggen we aan Provinciale Staten keuzes voor. In de programmabegroting zoals deze voor u ligt zetten we de lopende zaken uiteen.

Van de overheid mag worden verwacht dat ze het voortouw neemt om de samenleving door een crisis heen te loodsen. Hoewel de crisis nog niet voorbij is, moeten we nu wel nadenken en besluiten nemen over de fase van wederopbouw. Om de gevolgen van Covid-19 te herstellen en de samenleving weer krachtig te maken hebben we een hulp- en herstelmaatregelen voorgesteld. “Corona” heeft veel veranderd: onze economie, onze sociale netwerken, onze leefwereld. Onveranderd blijft onze inzet voor brede welvaart: sociale vooruitgang, gezondheid, recreatie, onderwijs, natuur en een prettige leefomgeving niet alleen in het landelijk maar ook in het stedelijk gebied. Daar werken we aan.

Ondanks onzekerheden zijn we vastbesloten om het komend jaar samen met inwoners, overheden, kennisinstellingen en ondernemers onze Flevolandse samenleving te herstellen en nieuwe mogelijkheden te benutten. In de Programmabegroting benoemen we de reguliere werkzaamheden en in de Najaarsnota richten we ons op de fase van herstel en ontwikkeling, op de grote nadelige effecten van de crisis op onze samenleving.

Als uitgangspunt hanteren we daarvoor het huidige Coalitieakkoord “Flevoland, ruimte voor de toekomst”. Via de Najaarsnota komen we met aanvullende maatregelen en investeringen. Maar ondanks de grote impact van de crisis zien wij in het Coalitieakkoord voldoende mogelijkheden om de geformuleerde ambities te verbinden met de grote vraagstukken van vandaag, zoals COVID 19, de stikstofcrisis en de woonopgave  in Flevoland. Wel pakken we andere activiteiten op, voegen we extra inzet toe of verleggen we onze accenten als gevolg van de coronacrisis. Met deze extra maatregelen of investeringen kunnen we onze doelen waarmaken. Provincie Flevoland is daarmee bereid haar verantwoordelijkheid te nemen.

Voor dergelijke ontwikkelingen is de Omgevingsvisie FlevolandStraks met de zeven opgaven tot aan 2030 de leidraad. Aan het einde van deze bestuursperiode zijn deze opgaven niet afgerond. De vastgestelde Uitwerkingsagenda 2 voeren we de komende jaren uit. Daarnaast maken de vele ontwikkelingen het wenselijk om in 2021 te starten met een Midtermreview van deze Omgevingsvisie.

En dat doen we in het vertrouwen dat onze basis goed is. We zijn trots op onze inwoners, op onze provincie en op wat we weten te bereiken. In Flevoland gebeurt veel en Nederland weet dat inmiddels. Als provincie zijn we praktisch ingesteld en een nuchtere partner. We zijn gericht op draagvlak en samenwerking. Daarom zoeken we de verbinding om maatschappelijke opgaven gezamenlijk aan te pakken. Zo bouwen we aan onze Flevolandse samenleving. Dat past bij onze bestuursstijl en dat is ook één van de ambities van de Omgevingsvisie: we willen dat provincie Flevoland meer en meer van de Flevolanders wordt. Ook hierin spelen de ontwikkelingen als gevolg van de crisis een rol. Inwoners moeten kunnen meepraten over de toekomst van onze provincie ook bij de aanpak van crises. We vragen daarom de mening van Flevolanders en organisaties uit de samenleving. Digitalisering en online communicatie en het zoeken van de dialoog vragen om nieuwe benaderingen.

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 11:34:53 met de export van 10/12/2020 13:27:27