Begroting 2021

Programmaplan

Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en landschap

In dit hoofdstuk staan de belangrijkste activiteiten beschreven die bijdragen aan de ruimtelijke ontwikkelingen in provincie Flevoland.

Omgevingsvisie
Ten aanzien van de Omgevingsvisie en de uitwerking daarvan willen we vanuit een brede blik kijken naar wat goed is voor provincie Flevoland. We gaan allemaal steeds meer werken vanuit het gedachtegoed van de Omgevingsvisie. De opgaven die in de vastgestelde Omgevingsvisie zijn geïdentificeerd zijn relevant en ontwikkelen zich. De opgaven zijn geïntegreerd in de reguliere taken en werkwijzen en zijn te herkennen in de verschillende programma’s.

De visie geeft een heldere ambitie voor de ruimtelijke ontwikkeling van provincie Flevoland op de lange termijn en de rol van de provincie daarin, zowel inhoudelijk als in de samenwerking met partners uit de omgeving. Daarnaast gaat de Omgevingsvisie over bestuurlijke samenwerking en ruimte voor initiatief (hoofdstuk 7). Nu komt het aan op het zetten van concrete stappen in de uitwerking.  

Ruimtelijke ontwikkeling en landschap
Provincie Flevoland kenmerkt zich door ruimte voor groei en ontwikkeling. Met de beschikbare ruimte die Flevoland zo kenmerkt willen we zorgvuldig omgaan omdat als gevolg van schaarste ook de druk op provincie Flevoland toeneemt. We hebben een dubbele rol. Enerzijds maken we nieuwe ontwikkelingen mogelijk en vangen we ruimte vragende functies op, terwijl we anderzijds toezien op zorgvuldig ruimtegebruik en zorg voor ruimtelijke kwaliteit. Het blijft hierbij een zoektocht naar de juiste balans. De verwachting is dat de druk zal toenemen. Daarom zetten we ons ervoor in om opgaven met elkaar te combineren en te zoeken naar manieren waarop een integrale aanpak tot een verbetering van de ruimtelijke inrichting en een versterking van de Flevolandse kwaliteiten kan leiden.

Almere 2.0
Met het programma 'Almere 2.0' geven provincie, gemeente en Rijk uitvoering aan de afspraak die in 2013 is vastgelegd in de rijksstructuurvisie en de RRAAM (Rijks-Regioprogramma Amsterdam, Almere, Markermeer)-overeenkomst over de verdere verstedelijking van Almere met een groei van in principe 60.000 woningen. Via het Fonds Verstedelijking Almere (FVA) wordt op basis van een meerjarenprogramma geïnvesteerd in sleutelprojecten die het verschil maken in de ontwikkeling van Almere en de regio en zo bijdragen aan de internationale concurrentiepositie van de Noordvleugel van de Randstad. Dit jaar wordt een Handelingsperspectief Metropoolregio Amsterdam (MRA) Oostflank opgesteld waar opnieuw naar de ambities van het RRAAM gekeken wordt. In juli 2020 is het nieuwe Meerjarenprogramma 2021-2025 vastgesteld dat de basis vormt voor de komende jaarprogramma’s.

100.000 woningen ambitie
In februari 2020 is in de Tweede Kamer de motie Koerhuis c.s. aangenomen (32847, nr. 621), waarin de regering wordt verzocht met de regio te onderzoeken of in Flevoland 100.000 woningen kunnen worden gebouwd. Provinciale Staten (PS) van provincie Flevoland hebben daarop unaniem een motie aangenomen (26 februari 2020, motie nr. 2) waarin staat dat het moet gaan om ‘een volwaardige, leefbare en duurzame gebiedsontwikkeling’. De provincie brengt samen met de gemeenten en het Rijk de mogelijkheden, ambities en voorwaarden in beeld.

Woonvisie
De provincie Flevoland wil samen met de gemeenten de Flevolandse woonagenda ontwikkelen. Hiermee is in 2020 gestart en zal worden afgerond in 2021. Doel is een goed en volwaardig woonaanbod en een meer evenwichtige Flevolandse woningmarkt. Dit moet een actieagenda zijn, waarmee de brede woonkwaliteit van Flevoland versterkt wordt en afstemming is over nieuw toe te voegen woningen: met aandacht voor het vestigingsklimaat voor bedrijven, onderwijs, voorzieningen, natuur en cultuur.

Omgevingswet
De invoering en implementatie van de Omgevingswet is een belangrijke wetgevingsoperatie die over meer gaat dan alleen het omkatten van regels, het heeft ook invloed heeft op de rol en bevoegdheden van de provincie. Het is een beleidsmatige en cultuurverandering die ertoe dwingt keuzes te maken. De minister gaat uit van invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2022.

Van de provincies wordt verwacht dat zij hun beleid en regels voor inwerkingtreding van de Omgevingswet in lijn brengen met het nieuwe stelsel van instrumenten. In dat kader is in begin 2019 het provinciale beleid en regelgeving voor de fysieke leefomgeving technisch omgezet naar instrumenten van de Omgevingswet (Omgevingsprogramma Flevoland en Omgevingsverordening Flevoland). Deze ‘basis’ moet nog verder worden ontwikkeld.

Voor een goede samenwerking binnen de provincie wordt ambtelijk en bestuurlijk afgestemd met Flevolandse ketenpartijen. Dit gebeurt in het (ambtelijk) Platform Omgevingswet Flevoland en de Bestuurderstafel Omgevingswet Flevoland.

Onder de Omgevingswet wordt gewerkt met een digitaal stelsel. Voor het digitaal stelsel dat landelijk beschikbaar wordt gesteld (Digitaal Stelsel Omgevingswet - Landelijke Voorziening) is in december 2018 een beheerakkoord gesloten tussen Rijk, Interprovinciaal Overleg van en voor provincies (IPO), Vereniging van  Nederlandse Gemeenten (VNG), UvW over het beheer en de doorontwikkeling ervan. Hieruit volgt een verplichting om aan het DSO-LV mee te betalen vanaf 2020. De provincie zal in 2020 haar aansluiting op het DSO-LV maken en testen. Aan het digitaal werken in de keten zal samen met de ketenpartners invulling gegeven worden. De provincies gezamenlijk zijn beoogd huismeester van de informatiehuizen natuur en externe veiligheid. In 2020 en 2021 wordt onderzocht hoe verschillende informatieproducten via het DSO-LV beschikbaar gesteld kunnen worden.

Water
Waterberging, droogte, kwaliteit van (grond)water en drinkwatervoorziening en -bescherming zijn de komende periode de opgaven die spelen in provincie Flevoland. De provincie stelt de kaders waarbinnen het waterschap zijn werk doet. In nauwe samenwerking met Waterschap Zuiderzeeland gaan we aan de slag met maatregelen die provincie Flevoland beter voorbereiden op extreme weerpieken. Daarbij is het uitgangspunt dat provincie Flevoland een robuust, veilig en schoon (drink-)watersysteem behoudt.

Maatschappelijk effect

Een duurzame verdere ontwikkeling van ons stedelijk en landelijk gebied met het behoud van het gevarieerde aanbod van de woon-, werk- en leefomgeving. Dit gebeurt in samenwerking met partners uit de regio.

Effect van ons beleid

Ruimtelijk-economische ontwikkelingen zijn zorgvuldig ingepast met oog voor de ruimtelijke (en landschappelijke) kwaliteiten van onze provincie. Het robuuste, veilige en schone (drink-)watersysteem is behouden.

Programmaonderdelen en doelen

x € 1.000
Lasten € 10.939
Baten € -492
Saldo € 10.447
Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 11:34:53 met de export van 10/12/2020 13:27:27