Begroting 2021

Programmaplan

Vernieuwend bestuur

Algemeen
De provincies hebben de afgelopen tijd regelmatig in hernieuwde belangstelling gestaan. De regering wijst in diverse ontwikkelingen naar de regionale schaal van opgaven. Daarin is overigens op nationale schaal een trend waar te nemen waarbij sturing van bovenaf (top-down) toeneemt en de invulling daarvan aan 'de regio' wordt overgelaten. De grote landelijke opgaven van nu, zoals de stikstofcrisis en de woonopgave hebben baat bij een regionale benadering. Bij uitstek zijn we als provincie daartoe in staat.

Provincies hebben bovendien een belangrijke schakelfunctie in het bestuur van ons land. Bovenlokale, regionale en nationale vraagstukken komen samen op het niveau van deze overheden. Een derde aspect is de herwaardering van de overheid tijdens en na de COVID-19 crisis. De overheid was in de crisistijd dominant aanwezig.  De inwoners zien dé overheid als geheel, ook weet men dat er verschillende onderdelen en rollen zijn. De aanduiding 'één overheid' wordt gebruikt om aan te geven dat we er samen voor de inwoners van provincie Flevoland te zijn, iedere overheid vanuit een eigen rol. Vanuit de gezamenlijke opgaven pakt ieder onderdeel van de overheid haar aandeel. Een vierde aspect dat daarmee samenhangt is dat de opgaven nooit exclusief van één van de overheden zijn. Aspecten van welvaart en welzijn, van infrastructuren en gezondheid zijn in een samenleving nauw verbonden.  

Regionale opgaven
Het is onze opdracht om de belangen van de Flevolanders en de Flevolandse samenleving te dienen. Als provincie dragen we bij de ontwikkeling en bloei van dit gebied. De bestuurlijke ordening van ons land en de grenzen van provincies, regio's en gemeenten zijn wat ons betreft betrekkelijk. De maatschappelijke opgaven hebben geen boodschap aan dergelijke begrenzingen. En daarom hebben we elkaar nodig om de vraagstukken aan te pakken. Daarom zoekt de provincie actief naar samenwerking om op het regionale niveau een aantal opgaven collectief aan te pakken. Als medeoverheid kan de provincie juist op de regionale belangen zich richten en verbindingen te leggen tussen lokale, regionale en (inter)nationale opgaven. Het denken in dergelijke opgaven stimuleert de regionale samenwerking tussen provincie en gemeenten. Opgaven en ambities pakken we verbindend en grensoverschrijdend met betrokken partners samen op.

Provincie Flevoland is een verbindende schakel tussen de Randstad en het noorden, het noordoosten van het land en zelfs richting Duitsland. De provincie Flevoland neemt actief deel aan de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Dit bestuurlijk netwerk richt zich op de ruimtelijke ontwikkeling, economie en mobiliteit in het MRA-gebied. Maar ook het belang van thema's 'Duurzaamheid' en 'Cultuur' neemt toe. Er is een nauwe wisselwerking tussen de MRA-regio en Flevoland. De economische en maatschappelijke ontwikkelingen in de MRA-regio zijn van grote invloed op de ontwikkelingen in Flevoland. Samen met Almere en Lelystad vormt de provincie Flevoland een deel regio en proberen we agenderend te zijn voor diverse onderwerpen die voor onze deelregio belangrijk zijn.  Omdat we ons als verbindende schakel zien en een groot deel van onze inwoners zich richt op Zwolle en omgeving doen we steeds actiever mee in het samenwerkingsverband Regio Zwolle. In dit samenwerkingsverband staat de economische ontwikkeling weliswaar voorop, maar er is stevige samenhang met thema’s als 'Human capital',  'Mobiliteit' en 'Duurzaamheid' aan de orde. Overigens erkent de provincie eveneens het belang van de relatie met de Noordwest Veluwe met het oog op de ontwikkelingen in onze regio. We wijzen hierbij op de recente ontwikkeling waarbij we samen met de provincie Gelderland betrokken zijn bij een intensivering van het samenwerkingsverband Meerinzicht van de gemeente Ermelo, Harderwijk en Zeewolde

Bestuurlijke vernieuwing
Eén van de accenten van deze PS is de beoogde verbetering van de relatie tussen de inwoners en de provinciale overheid. De rol van volksvertegenwoordiger en de betrokkenheid van de Flevolander zullen deze periode meer aandacht krijgen dan tot nu toe. De intentie is dan ook om langs verschillende lijnen vormen van bestuurlijke vernieuwing in te zetten. En dat gaat verder dan alleen het bieden van de gebruikelijke inspraak. Het houdt in dat in een vroegtijdig stadium, bijvoorbeeld in het voorbereidingsproces op besluitvorming ruimte wordt gevonden om initiatieven, alternatieven en belangen naar voren te brengen.

Samen werken
Provincie Flevoland is volop in ontwikkeling. De afgelopen jaren is de provincie zelfbewuster geworden en is als het ware een nieuwe fase aangebroken. In de Omgevingsvisie hebben PS verwoord dat provincie Flevoland meer dan voorheen door de inwoners zal worden ontwikkeld. Dat is een uitdaging aan ons en onze inwoners en past ook bij deze tijd. Samen met inwoners en andere belanghebbenden en overheden hebben we de opgaven voor deze regio uitgewerkt in samenwerkingsagenda's en uitvoeringsagenda's. De komende bestuursperiodes zijn dat de leidende opgaven die naar 2030 en verder kijken. Deze ontwikkeling van onze regio geven wij in samenspraak met de maatschappelijke partners en onze gebiedspartners vorm in de concrete uitvoering van onze uitwerkingsagenda.

Europa
Europa is voor provincie Flevoland een belangrijke partner. De afgelopen jaren hebben wij de nodige ambitie en bestuurlijke inzet gepleegd in Europese ontwikkelingen. Het blijkt effectief om de belangen van Flevoland in Brussel goed onder de aandacht te brengen. Daarom richt Flevoland zich actief op de belangenbehartiging voor Europese Fondsen in de volgende programmaperiode 2020-2027. En voor concrete programma’s en projecten in Flevoland vragen we aandacht en middelen in Europa. De ontwikkelingen rond de Brexit en de gevolgen daarvan voor onze regio volgen we nauwgezet. Ook onderwerpen als duurzaamheid en klimaat staan hoog op de agenda van de Europese gremia. In algemene zin behartigen we de Flevolandse belangen in diverse Europese netwerken. Flevoland is niet alleen in EU-verband actief, maar ook in de Raad van Europa. De commissaris van de Koning is lid van het Congres van Lokale en Regionale Overheden van de Raad van Europa, voorzitter van de Monitoring Committee en woordvoerder voorkoming radicalisering.

Bestuursstijl
Bij de vorming van de nieuwe coalitie hebben we als opdracht meegekregen ons in te zetten voor bestuurlijke vernieuwing, participatie aan het openbaar bestuur vanuit de samenleving en het voorkomen en verminderen van belemmerende regelgeving. In het Coalitieakkoord 2019 - 2023 staan veel inhoudelijke ambities om de samenleving van Flevoland toekomst te bieden: wat willen we bereiken? Daarnaast beschrijft het akkoord uitvoerig hoe we denken onze resultaten te bereiken. Met een bestuursstijl die past bij de opgaven van dit gebied: open en constructief, in dialoog, met inbreng vanuit de praktijk en de samenleving, met onze partners, vanuit vertrouwen. De crises van het afgelopen jaar hebben daarin bestuurlijk niet tot wijzigingen geleid. Wel zullen de beoogde resultaten worden bezien door de huidige inzichten en deze herstelfase van corona.

Provinciale Staten/Statengriffie
Provinciale Staten maken structureel werk van agendering, zichtbaarheid en verbinding met de omgeving.
Indachtig het motto ‘ ruimte voor de politiek’, faciliteert en ondersteunt de Statengriffie deze ambities,  onder meer met de inzet van nieuwe instrumenten.

Maatschappelijk effect

De overheid bevordert een goed woon- werk en leefklimaat voor de Flevolandse samenleving

Effect van ons beleid

Een verbeterde (inter)nationale en regionale positie van Flevoland.

Programmaonderdeel en doelen

x € 1.000
Lasten € 148.510
Baten € -261.921
Saldo € -113.411
Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 11:34:53 met de export van 10/12/2020 13:27:27