Begroting 2021

Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

3.3 Middelen

In onderstaande tabellen is weergegeven welke lasten geraamd zijn voor de instandhouding van de kapitaalgoederen van de provincie, gebaseerd op de daaraan ten grondslag liggende onderhoudsplannen.

Jaarlijks onderhoud
Het jaarlijks onderhoud komt ten laste van de jaarlijks daartoe in de exploitatie opgenomen onderhoudsbudgetten.

Tabel 3.3: Jaarlijks onderhoud (ten laste van de exploitatie)

Rekening 2019

Begroting 2020 na wijziging

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Landwegen

7.361

7.702

8.063

8.063

8.063

8.063

Vaarwegen

1.822

1.761

1.571

1.571

1.571

1.571

Provinciehuis

448

439

447

447

447

447

Vestigingen

66

106

108

108

108

108

NLE

77

152

115

115

115

115

Flevokust Haven

54

46

47

47

47

47

x € 1.000

Niet jaarlijks onderhoud (NJO)
Voor de bekostiging van het niet jaarlijks onderhoud wordt jaarlijks ten laste van de exploitatie een bedrag toegevoegd aan de onderhoudsvoorzieningen NJO (dotatie). De lasten van het niet jaarlijks onderhoud worden vervolgens conform het BBV rechtstreeks ten laste van deze voorzieningen gebracht.

Tabel 3.4: Ontwikkeling voorziening 'Niet jaarlijks onderhoud Infrastructuur'

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Dotatie aan voorziening t.l.v. exploitatie

10.989

    10.448

    8.788

    9.538

    9.538

9.538

Onderhoudskosten t.l.v. voorziening

-15.715

-15.751

-14.495

-15.991

-6.822

-5.568

                                                              x € 1.000

In tabel 3.4 is het verloop weergegeven van de voorziening NJO Infrastructuur op basis van de vastgestelde financiële kaders van het MBVI/p-MIRT 2021-2024. Op basis van de actuele prognoses en de extra dotatie in 2021 en 2022 van totaal € 5,45 mln. (uit het daarvoor binnen de brede bestemmingsreserve geoormerkte bedrag bij de resultaatbestemming 2018) is het geprognosticeerde saldo van de voorziening aan het einde van ieder jaar toereikend.

Tabel 3.5: Ontwikkeling voorziening 'Niet jaarlijks onderhoud Provinciehuis'

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Dotatie aan voorziening t.l.v. exploitatie

465

472

480

480

480

480

Onderhoudskosten t.l.v. voorziening

-619

-162

-1.000

-427

-136

-642

                                                       x € 1.000

Tabel 3.6: Ontwikkeling voorziening 'Niet jaarlijks onderhoud Vestigingen'

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Dotatie aan voorziening t.l.v. exploitatie

85

86

88

88

88

88

Onderhoudskosten t.l.v. voorziening

-161

-297

-23

-26

-58

-72

                                                       x € 1.000

Tabel 3.7: Ontwikkeling voorziening 'Niet jaarlijks onderhoud NLE'

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Dotatie aan voorziening t.l.v. exploitatie

181

183

187

187

187

187

Onderhoudskosten t.l.v. voorziening

-146

-350

-223

-126

-121

-189

                                                       x € 1.000

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 11:34:53 met de export van 10/12/2020 13:27:27