Begroting 2021

Paragrafen

Bedrijfsvoering

5.2 Onderdelen bedrijfsvoering

HRM

Opgavegericht werken
Om de grote maatschappelijke opgaven, zoals beschreven in de Omgevingsvisie, aan te pakken is gekozen voor een ‘opgavegerichte’ benadering. Deze maatschappelijke vragen en opgaven uit de samenleving staan daarbij centraal en niet de afzonderlijke beleidsvelden. Integraliteit van de aanpak is daarom ook ons uitgangspunt. Een opgave aanpakken doen we altijd samen met andere publieke en private belanghebbenden. In de ambtelijke organisatie is hiervoor de basis gelegd. De organisatie is flexibeler gemaakt, de digitale voorzieningen en de informatievoorziening zijn op orde gebracht en de strategische functie is versterkt. We gaan hierop verder bouwen, onder meer door de verschillende rollen van bestuur en ambtelijke organisatie in het opdrachtgever- en opdrachtnemerschap te verhelderen.

Duurzaam woon-werkverkeer
Door de Corona-crisis is het beleid voor de verduurzaming van het woon-werkverkeer en dienstreizen in een ander perspectief komen te staan. De schaal waarop medewerkers thuis blijven of gaan werken zal mede bepalend zijn voor zaken als het parkeerbeleid en de voorzieningen die de provincie als werkgever biedt voor het gebruik van de auto, het openbaar vervoer en de fiets.
Desondanks blijft de inzet van de provincie, met inachtneming van genoemde onzekerheden, gericht op terugdringing van het gebruik van op fossiele brandstof rijdende auto’s. In IPO-verband wordt een gezamenlijke visie op tijd-en-plaats-bewust werken opgesteld. Dit gaat leiden tot minder reisbewegingen naar kantoor en meer digitaal vergaderen. Ook blijft de provincie het reizen met het openbaar vervoer en de fiets onder haar werknemers bevorderen.  

Participatiewet
De realisatie van de taakstelling voor de Participatiewet ligt op schema. Met 17 formatieplaatsen bezet door medewerkers uit de doelgroep van de Participatiewet voldoet Flevoland aan de wettelijke quotumnorm.

De werving van nieuwe participatiemedewerkers richt zich met name op de hoog opgeleide kandidaten in de doelgroep. Daarnaast proberen we banen te creëren in uitvoerende werkgebieden als catering, schoonmaak en onderhoud. Ten einde zoveel mogelijk kandidaten te bereiken onderzoeken we met andere werkgevers in de regio of kandidaten kunnen doorstromen naar andere organisaties of dat werkgevers gezamenlijk banen creëren voor kandidaten.   

Interne beheersing en rechtmatigheid

Door een verandering in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zal naar verwachting vanaf het jaar 2021 het college van Gedeputeerde Staten de rechtmatigheid van de jaarrekening verklaren. Tot nu toe stelde de accountant de rechtmatigheid van de jaarrekening vast en beoordeelde hij de financiële getrouwheid en rechtmatigheid. De accountantsverklaring beperkt zich vanaf jaar 2021 tot de juistheid van zowel de jaarrekening als van de rechtmatigheidsverklaring van het college.

Impliciet was het college altijd al verantwoordelijk voor de rechtmatigheid, maar nu moeten GS dit expliciet verklaren en onderbouwen. Overeenkomstig de financiële verordening heeft het college hiervoor een controlefunctie ingericht welke het college zekerheid geeft over (onder andere) de financiële rechtmatigheid. In de afgelopen jaren is de effectiviteit van deze controlerende functie bewezen door dat uw accountant in de laatste jaren zich al heeft gebaseerd op het onderzoekswerk wat hier uit is voortgekomen, bijvoorbeeld van de inkoopaanbestedingen en de subsidies.

Inkoop en aanbesteding

Conform ons inkoop- en aanbestedingsbeleid stimuleren we bij nieuwe aanbestedingen waar mogelijk de benutting van hernieuwbare energie, de bio- en circulaire economie en de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en minimaliseren we het energieverbruik en de belasting van het milieu. Onze aanbestedingen hebben wij zodanig ingericht, dat we verbeteringen hebben bereikt in het gebruik van materialen en energie. Wij betrekken de Participatiewet bij de uitvoering van inkopen en aanbestedingen. Tot op heden voldoet de provincie aan de vereiste normering. Het in 2017 vastgestelde inkoop- en aanbestedingsbeleid is reeds in lijn met het Coalitieakkoord 2019-2023, de daarin beoogde resultaten en de uitkomsten van het vastgestelde actieplan ‘Het Goede Voorbeeld’.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

De AVG die sinds 25 mei 2018 van kracht is, is de wet waarin privacyrechten zijn geregeld. Organisaties zijn daarvoor verantwoordelijk bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens. Inwoners en medewerkers hebben daarmee mogelijkheden om voor zichzelf op te komen bij de verwerking van hun persoonsgegevens. De ‘staande organisatie’ is verantwoordelijk om het (wettelijk verplichte) verwerkingenregister zelfstandig te onderhouden en te beheren. Permanent onderhoud van de bewustwording is nodig bij alle medewerkers en specifieke verdieping voor medewerkers die verantwoordelijk zijn voor of nauw betrokken bij (voornemens tot) nieuwe of ingrijpend veranderende Informatieverwerking. Uiteraard houden we ook in 2021 de vinger aan de pols en monitoren we of Flevoland voldoet aan de regelgeving en gerechtelijke uitspraken inzake privacy. In de organisatie wordt doorlopend aandacht besteed aan privacyregels en datalekken en wordt in voorkomende gevallen actief ingegrepen en waar nodig passende technische en organisatorische maatregelen genomen. Daartoe voeren we zogenaamde DPIA’s (Data Protection Impact Assessments) uit in het kader van risicoanalyses.

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 11:34:53 met de export van 10/12/2020 13:27:27