Begroting 2021

Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en landschap

Indicatoren

Indicator

Omschrijving

2017

2018

2019

Streef
cijfer
2020

Streef-
cijfer
2021

2022
-
2024

Evenwichtige en duurzame door-ontwikkeling

Harde planvoorraad bedrijventerreinen: in 2030 < 6 jaar
Bron: IBIS
Toelichting: Indicator conform RO Visie Werklocaties Flevoland 2015 en Convenant: tijd die nodig is om harde planvoorraad uit te geven (harde voorraad /gemiddelde uitgifte per jaar)

18
jaar

16
jaar

15
jaar

14
jaar

13
jaar

10
 jaar

Leegstand kantoren in provincie Flevoland (als percentage van de oppervlakte in m2)
Bron: CBS*

8%

6%

5%

<5%

<5%

<5%

Ontwikkeling woningvoorraad
Bron: CBS
Toelichting: het aantal dat jaarlijks aan de woningvoorraad is toegevoegd minus het aantal dat aan de voorraad is onttrokken, plus correcties

2.258

2.750

2.988

≥ 2.988

≥ 2.988

≥ 2.988

Percentage regionale keringen dat voldoet aan de normen  
Bron: Provincie Flevoland**

98%

98%

90%

90%

90%

90%

Percentage gerealiseerde Natuurvriendelijke oevers langs provinciale hoofdvaarten***
Bron: provincie Flevoland

n.b.

n.b.

47%

40%

40%

40%

Met vastgestelde jaarprogramma's wordt invulling gegeven aan het Meerjarenprogramma 2017-2021 van Almere 2.0

20%

40%

80%

100%

-

-

Almere 2.0

Met vastgestelde jaarprogramma's wordt invulling gegeven aan het Meerjarenprogramma 2021-2025 van Almere 2.0

-

-

-

-

20%

40%

* Naar aanleiding van Statenvragen vorig jaar is gezocht naar een indicator waarvoor data beschikbaar is voor alle Flevolandse gemeenten. Met de CBS Leegstandsmonitor is gebruik gemaakt van een landelijke bron die alle gemeenten representeert, en bovendien vergelijkingen met andere regio's mogelijk maakt
** In 2018 is het aantal regionale keringen teruggebracht naar 10. De waterkering tussen de Kadoelersluis en Blokzijl voldoet als gevolg van 'piping' niet meer aan de norm (de dijk lekt). Het is geen onveilige situatie, waardoor herstel gepland staat voor 2025. Daarom is een streefcijfer van 100% tot die tijd niet realistisch.
*** In het beleid van de provincie Flevoland is opgenomen dat 40% (in km lengte) van de oevers langs de provinciale hoofdvaarten natuurvriendelijk ingericht moet worden. Deze natuurvriendelijke oevers zijn een belangrijke randvoorwaarde voor de ecologische waterkwaliteit en dragen daarmee bij aan het behalen van de doelen voor de Kaderrichtlijn Water (KRW). Met deze indicator wordt de jaarlijkse voortgang van de provinciale ambitie voor de KRW inzichtelijk gemaakt.

Beleidsindicatoren BBV

Indicator

Omschrijving

2017

2018

2019

Streef-cijfer 2020

Streef-cijfer 2021

2022
-
2024

Waterkwaliteit (oppervlakte-water)

Percentage van de waterlichamen met een ecologische kwaliteit*:

  • goed
  • matig
  • ontoereikend
  • slecht

Bron: Waterkwaliteitsportaal, KRW-rapportages

0%
83%
17%
0%

0%
83%
17%
0%

0%
72%
28%
0%

>0%
<72%
<28%
0%

>0%
<72%
<28%
0%

>0%
<72%
<28%
0%

* Vanuit de Kaderrichtlijn Water is het doel om in 2027 de doelen te hebben bereikt ten aanzien van een goede chemische en ecologische kwaliteit van de oppervlaktewateren in provincie Flevoland. Vanuit de theorie is het ambitieniveau voor 2027, dat 100% van de waterlichamen voldoen aan een goede waterkwaliteit. Echter wordt de waterkwaliteit vanuit de KRW beoordeeld op basis van het ‘one out, all out’ principe. Hierdoor voldoet momenteel 0% van de waterlichamen aan een goede kwaliteit, omdat de slechtst scorende parameter in de waterlichamen nog steeds matig scoort. Vanwege het ‘one out, all out’ principe en de vertraagde effecten van de ecologie op getroffen maatregelen is het daarom niet realistisch om als streefcijfer voor 2027 te formuleren dat 100% van de waterlichamen voldoet aan een goede waterkwaliteit. Om realistische streefwaarden te formuleren voor de periode 2020 tot en met 2024 is ervoor gekozen om te werken met groter of kleiner dan de huidige waarde (zie tabel).

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 11:34:53 met de export van 10/12/2020 13:27:27