Begroting 2021

Landbouw, visserij en natuur

Indicatoren

Indicator

Omschrijving

2017

2018

2019

Streef-
cijfer
2020

Streef-cijfer
2021

2022
-
2024

Landbouw

Aantal werknemers in de agrofoodsector
Bron: Vestigingenregister Provincie Flevoland

18.595

19.858

20.953

≥ 20.953

≥ 20.953

≥ 20.953

Natuur

Aantal hectaren Nationaal Natuurnetwerk
Bron: Provincie Flevoland/Voortgangsrapportage Natuur (VRN)

26.273

26.273

26.274

≈ 26.000

≈ 26.000

≈ 26.000

Floriade

Het Innovatiepaviljoen is gebouwd en in gebruik

20%

40%

60%

100%

V*

V*

Nationaal Park Nieuw Land

Uitvoering geven aan de eerste bouwstenen uit de ontwikkelingsvisie

n.v.t.

n.v.t.

10%

25%

45%

80%

In samenwerking met gebiedspartners is de MIRT-verkenning Oostvaardersoevers afgerond en besluitvorming (voorkeursbeslissing) door ministerie is voorbereid

n.v.t.

20%

40%

80%

100%

V*

Marker-meer-IJmeer

Marker Wadden fase 1 is gerealiseerd

75%

95%

99%

100%

100%

V*

Nieuwe Natuur

De initiatiefnemers zijn gestart met de fysieke inrichting van gehonoreerde projecten

18%

18%

47%

57%

71%

100%

*V = Voltooid en in gebruik.

Beleidsindicatoren BBV

Indicator

Omschrijving

2017

2018

2019

Streef-cijfer 2020

Streef-cijfer 2021

2022
-
2024

Beheerde natuur

Het beheer van natuurwaarden uitgedrukt in hectare binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN), met contract. Toelichting: dit betreft het oppervlakte grondgebied dat in beheer is als natuurgebied. Hierbij gaat het om gesubsidieerd natuurbeheer in het kader van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap

23.464

23.515

23.606

≈ 23.500

≈ 23.500

≈ 23.500

Ontwikkelde nieuwe natuur

De ontwikkeling van nieuwe natuurwaarden uitgedrukt in hectare binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Toelichting:dit betreft het oppervlakte verworven en ingerichte natuur vanuit de landelijke opgave voor realisatie van het NNN. De indicator richt zich in dit geval alleen op ingericht natuurgebied

0

0

0

25

104,5

0

* Flevoland streeft een hogere kwaliteit na, niet een grotere oppervlakte beheerde natuur.

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 11:34:53 met de export van 10/12/2020 13:27:27