Begroting 2021

Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving

Indicatoren

Indicator*

Omschrijving

2017

2018

2019

Streef-
cijfer
2020

Streef-
cijfer
2021

2022
-
2024

Recreatie en Toerisme

Visit Flevoland:
• Bereik (x 1 mln.)
• Mediawaarde (x € 1.000)

n.b.

150

154

n.b.**

n.b.

n.b.

n.b.

500

5.700

n.b.

n.b.

n.b.

Bezoekers:
• Aantal vrijetijdsactiviteiten (x 1 mln.)
(meting eens in de drie jaar)
• Aantal overnachtingen (x 1 mln.)

82

95

95

n.b.

n.b.

n.b.

2,53

2,31

2,4

n.b.

n.b.

n.b.

Economische impact:
• Aantal banen
• Omvang bestedingen (x € 1 mld.)
Bron: Vestigingenregister/ CVTO

11.370

11.920

12.490

n.b.

n.b.

n.b.

1,4

2,37

1,5

n.b.

n.b.

n.b.

Culturele kracht en identiteit

Totaal aantallen bezoekers van voorstellingen, festivals, culturele instellingen en -evenementen die met provinciale middelen mogelijk gemaakt zijn (incl. Batavialand)
Bron: Provincie Flevoland, Subsidiebeschikkingen
Toelichting: Doorgaans zijn in juli de cijfers over het voorgaande jaar beschikbaar

240.285

273.080

261.998

n.b.**

n.b.

n.b.

Aantallen bezoekers Batavialand

n.b.

110.473

94.653

n.b

n.b.

n.b.

Sport

Realisatie grootschalige (inter-) nationale sportevenementen

8

8

9

5***

5

5

Realisatie en/of verlenging Regionale trainingscentra

4

4

5

5

5

5

Percentage mensen met een beperking dat aan sport doet
Bron: Provincie Flevoland/Rapportage Onbeperkt in Beweging

n.b.

41%

n.b.

n.b.****

41%

41%

* Voor de opgave 'Krachtige Samenleving' zijn in september de contouren van het programma vastgesteld en monitoring verder uitgewerkt. Activiteiten en uitkomsten van het programma 'Krachtige Samenleving' worden op twee niveaus gemonitord: programmabreed wordt bekeken welke middelen (input), activiteiten (throughput), resultaten (output) en uitkomsten (outcomes) we verwachten en hoe deze zich tot elkaar verhouden. Daarnaast wordt per programmalijn monitoring ingevuld. Monitoring van Krachtige Samenleving wordt daarbij zoveel mogelijk verbonden met de monitoring van de Omgevingsvisie. Na vaststelling van de contouren van het programma en verdere uitwerking van monitoring is het mogelijk te bepalen welke indicatoren geschikt zijn om op te nemen in de programmabegroting.
** De COVID-19 crisis heeft een grote impact op de recreatieve en culturele sector. Het is op dit moment niet mogelijk om realistische en onderbouwde streefcijfers op te stellen. Streefcijfers voor 2020, 2021 en de periode 2022-2024 zijn daarom (nog) niet bepaald (n.b.). De komende periode wordt gebruikt om de ontwikkelingen te monitoren en zodoende hernieuwde realistische streefcijfers op te kunnen stellen.
*** Als gevolg van de impact van COVID-19 zijn de streefwaarden voor het aantal gerealiseerde grootschalige (inter-)nationale sportevenementen bijgesteld.
**** Het onderzoek naar sportdeelname van mensen met een beperking over 2020 zal in 2021 worden uitgevoerd. Uitgangspunt voor de streefwaarde 2021 is de realisatie uit 2018 (41%), maar recente onderzoeken laten zien dat de sportdeelname in het algemeen is teruggelopen sinds de COVID-19 uitbraak. Hoeveel dit precies is voor mensen met een beperking, is op dit moment niet te zeggen.  

Beleidsindicatoren BBV

Indicator

Omschrijving

2017

2018

2019

Streef-cijfer 2020

Streef-cijfer 2021

2022
-
2024

Restauratie-volume

Rijksmonumenten (exclusief functie woonhuis) staat van het casco, categorie ‘matig’ en ‘slecht’

  1. Percentage
  2. Kubieke meters

Bron: Monumentenwacht

n.b.
n.b.

9,1%*
1.675

9,1%
1.675

9,1%
1.675

9,1%

 1.675

9,1%

1.675

* Met terugwerkende kracht is het percentage over 2018 aangepast van 6,8% naar 9,1%. Dit omdat in de jaarrekening 2018 één rijksmonument niet was meegenomen in de berekeningen omdat dit monument geen “inhoud” heeft en dus geen getal voor kubieke meters kon geven. In latere berekeningen is dit monument wel meegerekend. Om de getallen over de verschillende jaren vergelijkbaar te houden is het percentage over 2018 aangepast.

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 11:34:53 met de export van 10/12/2020 13:27:27