Begroting 2021

Energie, duurzaamheid en milieu

Indicatoren

Indicator

Omschrijving

2017

2018

2019

Streef-
cijfer
2020

Streef-
cijfer
2021

2022
-
2024

  Energie*

Percentage hernieuwbare energie ten opzichte van het totale energieverbruik door bewoners, bedrijven en instellingen, exclusief transport
Bron: Klimaatmonitor

47,8%

50,7%

n.n.b.

n.b.

n.b.

100%

Verbruikte energie totaal in terrawattuur (voertuigbrandstoffen, elektriciteit, warmte)
Bron: Klimaatmonitor

10,07

10,36

n.n.b.

10

n.b.

n.b.

Verbruik warmte en elektriciteit in terrawattuur
Bron: Klimaatmonitor

5,94

n.n.b.

n.n.b

6,11

n.b.

n.b.

Totale productie hernieuwbare energie in terawattuur (biobrandstof vervoer, hernieuwbare warmte, hernieuwbare elektriciteit)
Bron: Klimaatmonitor

2,84

3,11

n.n.b.

4,44

n.b.

n.b.

Afspraak met het Rijk over productief vermogen windenergie in megawatt (MW)
Bron: Klimaatmonitor

1.186,3

1.189,5

1.147,0

1.390,5

n.b.

n.b.

Bewoners en ondernemers in Flevoland krijgen gelegenheid financieel te participeren bij nieuwe windmolens
Bron: provincie Flevoland

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Milieu

Luchtkwaliteit
(aantal inwoners dat is blootgesteld aan hogere waarden dan toegestaan)
Bron: waarstaatjeprovincie.nl; Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

0

0

0

0

0

0

Aantal woningen met hoge geluidbelasting langs provinciale wegen
Toelichting: Indicator komt uit het Actieplan Geluid
Bron: provincie Flevoland

n.b.

n.b

1.072

1.072

1000

800

* Voor getallen bij de indicatoren met betrekking tot energie maakt de provincie gebruik van de Klimaatmonitor, een landelijke monitor opgezet door Rijkswaterstaat. De Klimaatmonitor is de landelijke standaard voor energiemonitoring en zorgt voor continuïteit in de datastroom. Het verzamelen en bewerken van data neemt tijd in beslag waardoor de getallen in de monitor enige tijd achter lopen. De meeste cijfers voor 2018 en 2019 zijn daarom nog niet bekend (n.n.b.). Streefcijfers voor de periodes 2021 en 2022-2024 zijn in de meeste gevallen niet bepaald (n.b.)

Beleidsindicatoren BBV

Indicator

Omschrijving

2017

2018

2019

Streef-cijfer 2020

Streef-cijfer 2021

2022
 -
2024

Emissie broeikas-
gassen

Totale emissie broeikasgassen (uitgedrukt in CO2 equivalenten) per provincie in absolute aantallen (in tonnen)

2.656.600

2.671.000

n.n.b.

2.500.000

n.b.

n.b.

Energie-neutraliteit

Totale productie van hernieuwbare energie in Petajoule (PJ) (biobrandstof vervoer, hernieuwbare warmte, hernieuwbare elektriciteit)
Bron: Klimaatmonitor

10,2

11,2

n.n.b.

16

n.b.

n.b.

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 11:34:53 met de export van 10/12/2020 13:27:27