Begroting 2021

Programmaonderdeel en doelen

Provinciale Staten

Portefeuillehouder

N.v.t.

Beoogd effect:
a) Optimaal gefaciliteerde Staten: kaderstellende, volksvertegenwoordigende en controlerende rol.
b) Optimaal ondersteunde besluitvorming door Provinciale Staten.
c) De Statengriffie garandeert haar going concerntaken op benodigd kwaliteitsniveau.

x € 1.000
Lasten € 1.734
Baten € 0
Saldo € 1.734
Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 11:34:53 met de export van 10/12/2020 13:27:27