Begroting 2021

Paragrafen

Financiering

De liquiditeitenplanning voor de lange termijn geeft inzicht in de ontwikkeling van de omvang van deze middelen voor de komende periode. Daarbij houden wij rekening met de verwachte uitgaven en inkomsten c.q. voorgenomen investeringen en een gefaseerde uitvoering van de projecten uit de investeringsagenda.

Uitzettingen
Er is een aantal onderhandse leningen verstrekt aan gemeenten met een relatief lange looptijd (8-10 jaar). Met het verstrekken van nieuwe onderhandse leningen zal, mede gezien de verwachte (lage) rentevergoedingen, zeer terughoudend worden omgegaan. Leidend hierbij is de ruimte voor nieuw te verstrekken onderhandse leningen binnen de meerjarige liquiditeitenplanning.

Kasbeheer
Voor de (zeer) korte termijn worden overschotten verplicht op rekening courant geplaatst bij de schatkist.

Cashflow
Vanuit de liquiditeitenplanning voor de lange termijn is onderstaand cashflowoverzicht voor 2021 opgesteld. Hieruit blijkt dat, naar verwachting, onze middelen in 2021 met zo’n € 54 mln. zullen afnemen.

Tabel 4.2: Cashflowoverzicht

Bedragen

Bijdrage aan EMU-saldo

-84

Majeure mutaties niet geraamd in EMU-saldo

0

Planningsoptimisme

30

                                                   x € 1 mln.

Bijdrage aan EMU-saldo
De berekening van dit saldo wordt jaarlijks (verplicht) opgenomen in de begroting en geeft een goede indicatie van de verwachte in- en uitgaande geldstromen. Voor 2021 wordt een tekort verwacht van €84 mln. Voor de berekening van het EMU-saldo wordt verwezen naar onderdeel IV Financiële begroting.

Majeure mutaties niet geraamd in EMU-saldo
Hierbij moet worden gedacht aan substantiële, nog niet in de begroting geprogrammeerde, onderdelen van de Investeringsagenda en grote mutaties in leningen. Deze verwachte uitgaven zullen voor dit jaar nihil bedragen, echter voor de jaren 2022 tot en met 2024 zullen deze wel een negatief effect hebben op dit onderdeel, deze uitgaven en die uit de Najaarsnota 2020 zijn nog niet in dit saldo opgenomen.

Planningsoptimisme
In de praktijk blijken uitgaven, zowel exploitatie als investeringen, doorgaans achter te blijven bij de ramingen. Hoewel vooraf niet precies is aan te geven op welke onderdelen dit zal zijn wordt, mede op basis van ervaringscijfers, een indicatieve correctie op de uitkomsten toegepast van € 30 mln.

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 11:34:53 met de export van 10/12/2020 13:27:27