Begroting 2021

Paragrafen

Lokale heffingen

Tabel 1.3: Opbrengst lokale heffingen                             

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Opcenten MRB

64.955

59.000

59.100

59.700

60.300

60.300

Leges; mandaat OFGV

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Leges; mandaat BIJ12

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Leges; mandaat RDW

14

14

14

14

14

14

Leges; heffing door provincie

24

24

24

24

24

24

Grondwaterheffing

470

470

470

470

470

470

Nazorgheffing

400

400

400

400

400

400

x € 1.000

Toelichting opcenten MRB
Als gevolg van de verplaatsing van de hoofdvestiging van een leasebedrijf op 1 mei 2019 zijn de opbrengsten vanaf 2020 aanmerkelijk lager dan in 2019.

Toelichting leges OFGV en BIJ12
Conform afspraak wordt aan de OFGV en BIJ12 een subsidie verstrekt onder aftrek van de legesopbrengst.
Deze heffing komt daarom niet in de begroting en jaarstukken van de provincie tot uitdrukking.

Toelichting leges RDW
Van de RDW wordt in het kader van het aan hen gegeven mandaat op grond van artikel 149b 7e lid van de
Wegenverkeerswet 1994 jaarlijks een afdracht ontvangen.

Kostendekkendheid leges in 2021
Voor de aan BIJ12 en RDW gemandateerde heffing en inning van leges geldt het tarievenbeleid van BIJ12
respectievelijk RDW, waardoor kostendekkendheid niet bekend is.

Bij de berekening van de overige tarieven wordt in beginsel een percentage van 100% kostendekkendheid gehanteerd, zodat de ter zake geraamde baten niet hoger zijn dan de geraamde lasten. In de jaarstukken leggen wij jaarlijks verantwoording af over de werkelijke kostendekkendheid van de leges, welke sterk afhankelijk is van het daadwerkelijke aantal aanvragen in enig jaar.

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 11:34:53 met de export van 10/12/2020 13:27:27