Begroting 2021

Begroting

Overzicht baten en lasten

1.1 Financieel overzicht

Overzicht baten en lasten 2021

Het overzicht van baten en lasten is hieronder op programmaniveau weergegeven voor het begrotingsjaar 2021. De programma's zijn onderverdeeld naar programmaonderdelen, een specificatie hiervan vindt u terug in het programmaplan. De autorisatie door PS vindt plaats op het niveau van deze programmaonderdelen.

Tabel 1.1: Saldo van baten en lasten per programma

Lasten 2021

Baten 2021

Saldo 2021

1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water

10.939

-492

10.447

2 Landbouw, visserij en natuur

22.294

-1.990

20.304

3 Economie

13.210

-1.465

11.745

4 Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving

9.050

-38

9.011

5 Energie, duurzaamheid en milieu

7.813

-473

7.341

6 Mobiliteit

63.349

-8.786

54.563

7 Vernieuwend bestuur

63.696

-171.552

-107.856

Saldo reservemutaties

84.814

-90.369

-5.555

x € 1.000

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 11:34:53 met de export van 10/12/2020 13:27:27