Begroting 2021

Begroting

Overzicht baten en lasten

1.2 Grondslagen waarop de ramingen zijn gebaseerd

De baten, lasten en financiële positie voor de periode 2021-2024 zijn geraamd op basis van de grondslagen in tabel 1.12.

Tabel 1.12: Rekenvariabelen

2021

2022

2023

2024

* Goederen en diensten (inkoop), investeringen

1,8

1,7

1,7

1,7

* Subsidies (instellingen) o.b.v. gemiddelden

2,3

2,4

2,0

1,9

* Salarissen

2,6

2,8

2,2

2,0

* Uitzettingen (schatkistbankieren)

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

* Uitzettingen (leningen gemeenten)

0,7%

0,7%

0,7%

0,7%

* Uitzettingen (leningen uit publieke taak)

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

* Indexering MRB

1%

1%

1%

1%

* Voertuigbestand voor MRB

Juli 2019

Juli 2019

Juli 2019

April 2020

* Circulaire provinciefonds

Mei 2019

Mei 2019

Mei 2019

December 2019

De loon- en prijsontwikkelingen zijn gebaseerd op het Centraal Economisch Plan (CEP) 2020 van het Centraal Planbureau (CPB). De ramingen voor de jaren 2021-2024 zijn gebaseerd op het veronderstelde prijspeil van 2021 en voor de salarissen op de CAO 2020-2021. Voor prijsstijgingen in latere jaren is een stelpost 'Loon- en prijsontwikkelingen' opgenomen.

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 11:34:53 met de export van 10/12/2020 13:27:27