Begroting 2021

Begroting

Overzicht baten en lasten

1.3 Incidentele baten en lasten

Om te bepalen of er in de begroting en meerjarenraming sprake is van een structureel evenwicht dient op grond van het BBV (art. 19) inzichtelijk gemaakt te worden welke incidentele baten en lasten de begroting bevat. Incidentele baten en lasten betreffen posten die het begrotingssaldo incidenteel beïnvloeden en dus een tijdelijk karakter hebben. Onttrekkingen aan en stortingen in reserves hebben op grond van het BBV in principe een incidenteel karakter, tenzij deze reserves zijn ingesteld om een egaliserende werking te hebben op het gebied van investeringen en reguliere provinciale taken. Onderstaand is het overzicht voor 2021 opgenomen. Een nadere detaillering van de incidentele baten en lasten, alsmede het meerjarenoverzicht, is opgenomen in bijlage D.

Tabel 1.13: Incidentele baten en lasten

Incidenteel
2021

Structureel
2021

Totaal
2021

1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water

102

10.837

10.939

2 Landbouw, visserij en natuur

8.133

14.161

22.294

3 Economie

8.316

4.895

13.210

4 Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige samenleving

381

8.669

9.050

5 Energie, duurzaamheid en milieu

814

6.999

7.813

6 Mobiliteit

544

62.804

63.349

7 Vernieuwend bestuur

23

63.673

63.696

1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water

0

-492

-492

2 Landbouw, visserij en natuur

-1.500

-490

-1.990

3 Economie

-190

-1.275

-1.465

4 Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige samenleving

0

-38

-38

5 Energie, duurzaamheid en milieu

0

-473

-473

6 Mobiliteit

0

-8.786

-8.786

7 Vernieuwend bestuur

0

-171.552

-171.552

x € 1.000

Op basis van onderstaande tabel kan worden geconcludeerd dat er sprake is van een structureel positief begrotingssaldo en de meerjarenraming dus structureel in evenwicht is. Het overschot op de structurele middelen wordt ingezet ter dekking van de incidentele lasten.

Tabel 1.13b: Presentatie van het structureel begrotingssaldo (cf. BBV)

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Saldo van baten en lasten (tabel 1.2)

5.555

-258

-2.316

-3.971

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves (tabel 1.2)

-5.555

258

2.316

3.971

Waarvan incidentele baten en lasten (bijlage D)

4.819

616

5.554

4.440

x € 1.000

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 11:34:53 met de export van 10/12/2020 13:27:27