Begroting 2021

Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De provincie heeft als doel zich te ontwikkelen tot een risico volwassen organisatie. Concreet betekent deze ambitie dat risicomanagement integraal onderdeel uitmaakt van beleidsvoorbereiding, besluitvorming en uitvoering. Een van de uitgangspunten in dit beleid is dat risico’s op een verantwoorde manier in de besluitvorming worden betrokken. De provincie wil bewust met risico’s omgaan en ze in beeld brengen. Om ook goed zicht te hebben op de mate waarin de risico’s worden beheerst, worden bij de risico’s ook de gehanteerde beheersmaatregelen in beeld gebracht.

Enkele uitgangspunten op het gebied van risicomanagement
Eind 2017 hebben Provinciale Staten de nota 'Risicomanagementbeleid 2017' vastgesteld. De voornaamste uitgangspunten zijn:

  • Een classificatieschema (onder andere voor inschatting van de kans) met een vijfpuntsschaal.
  • Een berekeningswijze waarbij voortaan de financiële gevolgen worden ingeschat en niet meer worden gemaximeerd.
  • Structurele risico’s kennen een vermenigvuldigingsfactor van drie. Er wordt voldoende incidentele weerstandscapaciteit aangehouden om, als het risico zich aandient, de financiële effecten daarvan gedurende drie jaar te kunnen opvangen.
  • Ook niet financiële risico’s (gekwantificeerd) kunnen een onderdeel vormen van deze weerstandsparagraaf.
  • Afromen van de beschikbare weerstandscapaciteit. Om te voorkomen dat de weerstandsratio zich langdurig boven de bovengrens van 2,0 bevindt, wordt deze (indien van toepassing) na drie aaneengesloten jaren afgeroomd tot factor 2.

Een plan van aanpak voor verdere implementatie van risicomanagement is in het najaar 2017 opgesteld en vanaf 2018 ter hand genomen. In 2020 vindt een evaluatie plaats.

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 11:34:53 met de export van 10/12/2020 13:27:27