Begroting 2021

Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Naast de hiervoor beschreven financiële risico’s zijn er ook bestuurlijk relevante niet-financiële risico’s te identificeren. Bij het opstellen van de begroting 2021 zijn deze opnieuw geïnventariseerd.

Beheer grote grazers/dierenwelzijn

De Oostvaardersplassen zijn een internationaal vogelnatuurreservaat. In de Oostvaardersplassen leven ook grote grazers (heckrunderen, konikpaarden en edelherten) ten dienste van het vogelnatuurreservaat. Staatsbosbeheer is als eigenaar van de Oostvaardersplassen belast met de uitvoering van het beheer waaronder het beheer van de grote grazers. GS zijn – met inachtneming van de toepasselijke regelgeving - verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van dierenwelzijn en zien toe op de uitvoering van het beheer van de grote grazers.

GS voeren het Beleidskader Beheer Oostvaardersplassen uit, dat in juli 2018 door PS is vastgesteld. In 2019/2020 is – conform het beleidskader – verder gewerkt aan de afronding en implementatie van de korte termijn maatregelen zoals deze in 2018/2019 in gang zijn gezet: de reset van de grote grazers, het realiseren van beschutting en de moeras-reset. Vanwege juridische procedures ligt de reset van de edelherten op dit moment stil en is het aantal inmiddels weer aanzienlijk toegenomen. Op dit moment is nog onduidelijk of en wanneer dit najaar weer met de reset kan worden gestart. Afhankelijk daarvan en hoe de winter zich zal ontwikkelen kan dit mogelijk weer leiden tot maatschappelijke onrust. Dit kan leiden tot imagoschade voor het gebied, Staatsbosbeheer en de provincie.

Kans

Impact (korte termijn)

50%

 Groot

Op de langere termijn, nadat de populatie dieren is verminderd en de beschutting in het gebied weer is toegenomen, zal naar verwachting sprake zijn van een lager risico en een lagere impact.

Kans

Impact (lange termijn)

10%

Beperkt

Beheersmaatregelen
De onderstaande beheersmaatregelen zijn/worden (onder meer) getroffen:

  • de provincie Flevoland zorgt ervoor dat de communicatie ten aanzien van het beleid helder, volledig, tijdig en juist is en wordt afgestemd met Staatsbosbeheer, die communiceert over het beheer;
  • er in 2020 en 2021 voortvarend wordt gewerkt aan de verdere implementatie van de maatregelen uit het beleidskader, specifiek de maatregelen voor de korte termijn;
  • Staatsbosbeheer heeft na instemming door de provincie in 2020 het managementplan vastgesteld. Dit is een meerjarenplan voor het beheer van het Oostvaardersplassengebied op basis van het beleidskader;
  • Gedeputeerde Staten hebben een provinciale maatschappelijke klankbordgroep voor de Oostvaardersplassen ingesteld, gericht op inbreng uit en draagvlak in de samenleving. Deze is in 2020 nog actief.

Amsterdam Lelystad Airport

Een eventueel verder uitstel van de ingebruikname van Amsterdam Lelystad Airport kan leiden tot imagoschade voor provincie Flevoland. Daarnaast zal het een nadelige invloed hebben op de economische groei in provincie Flevoland. Verwezen wordt verder naar programma 3.

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 11:34:53 met de export van 10/12/2020 13:27:27