Begroting 2021

Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het risicoprofiel is een actueel overzicht van verschillende risico’s die de provincie loopt. Het is uiteraard een momentopname, omdat de risico’s in de loop van de tijd veranderen. Het geschetste risicoprofiel is een actualisatie van het risicoprofiel uit de Jaarstukken 2019 (de laatst beschikbare versie).

De omvang van de risico’s wordt bepaald door de combinatie van kans en financiële impact of met behulp van een probabilistische raming (Monte Carlo-methode). Op deze wijze worden de risico’s gekwantificeerd, waarna er op basis van omvang een volgorde in de risicolijst wordt aangebracht. Dit leidt in deze begroting 2021 tot een opsomming van risico’s met een substantiële financiële impact. De kwantificering is een instrument om gewicht te geven aan de genoemde risico’s en dit af te zetten tegen de weerstandscapaciteit. Als de risico’s zich daadwerkelijk voordoen, zal van geval tot geval worden bezien wat de daadwerkelijke financiële impact is en op welke wijze hiermee wordt omgegaan. Dit kan leiden tot bijstelling van de ambities, het opvangen van de financiële effecten binnen de bestaande budgetten of het inzetten van de weerstandscapaciteit.

In onderstaande tabel 2.1 is de onderverdeling in kanspercentages weergegeven.

Tabel 2.1: Classificatieschema kans

Score kans

Percentage

Zeer klein

10%

Klein

25%

Matig

50%

Groot

75%

Zeer groot

90%

De kwantificering van de financiële (maar ook niet financiële) impact van de risico’s is gebaseerd op het classificatieschema zoals weergegeven in tabel 2.2.

Tabel 2.2: Classificatieschema impact           

Score impact

Schades (financieel/
juridisch)

Imago
(het bereik ervan)

Informatieveiligheid

Veiligheid (letsel)

Proces

1 Zeer klein

< € 250.000

Enkele personen binnen de provincie

Openbaar: alle informatie die algemeen toegankelijk is voor eenieder. Er is geen schending van deze classificatie mogelijk

EHBO

Weinig tot geen vertraging in het proces

2 Klein

≥ € 250.000

< € 500.000

Gehele provincie

Bedrijfsvertrouwelijk: informatie die toegankelijk mag of moet zijn voor alle medewerkers van de eigen organisatie(s). Vertrouwelijkheid is gering. Schending van deze classificatie kan enige (in)directe schade toebrengen

Gering letsel

Lichte vertraging in het proces

3 Matig

≥ € 500.000

< € 3.000.000

Plaatselijke pers

Vertrouwelijk: informatie die alleen toegankelijk mag zijn voor een beperkte groep gebruikers. De informatie wordt ter beschikking gesteld op basis van vertrouwen. Schending van deze classificatie kan serieuze (in)directe schade toebrengen

Blijvend invalide

Hinderlijke vertraging in het proces

4 Groot

≥ € 3.000.000 –
< € 7.500.000

Regionale pers

Zeer vertrouwelijk: dit betreft gevoelige informatie die alleen toegankelijk mag zijn voor de direct geadresseerde. Schending van deze classificatie kan zeer grote schade toebrengen

Catastrofaal (enkel persoon)

Ernstige vertraging in het proces

5 Zeer groot

≥ € 7.500.000

Landelijke pers

Geheim: dit betreft zeer gevoelige informatie die alleen toegankelijk mag zijn voor de direct geadresseerde. Schending van deze classificatie kan catastrofale schade toebrengen

Catastrofaal (meerdere personen)

Het proces stopt

In tabel 2.3 zijn de belangrijkste financiële risico’s opgenomen. Een nadere toelichting op deze risico’s is terug te vinden in paragraaf 2.5.

Tabel 2.3: Risicoprofiel

Nr

Omschrijving risico

Financiële impact

Kans

Incidenteel/structureel (factor 3)

Risicobedrag (kans x impact x factor)
Begroting
2021

Risicobedrag (kans x impact x factor) Jaarstukken
2019

Opmerking

1

Maritieme Servicehaven (MSNF)

n.v.t (MC)

n.v.t

incidenteel

€ 4,0

€ 4,0

2

Flevokust Haven

n.v.t (MC)

n.v.t

incidenteel

€ 1,8

€ 1,8

3

Grote Infrastructurele projecten

n.v.t (MC)

n.v.t

structureel

€ 1,4

€ 1,4

4

Innovatiepaviljoen (Floriade)

€ 1,4

75%

incidenteel

€ 1,1

€ 1,1

5

Nazorgfonds

€ 1,7

50%

incidenteel

€ 0,9

€ 0,2

6

Informatie-voorziening

€ 5,0

10%

incidenteel

€ 0,5

€ 0,5

7

APPA (Algemene Pensioenwet politieke Ambtsdragers)

€ 0,5

50%

incidenteel

€ 0,3

€ 0,3

8

OMALA

€ 1,0

10%

incidenteel

€ 0,1

€ 0,2

9

Bedrijfsgegevens

     € 1,0

 10%

  structureel

€ 0,1

€ 0,1

10

Overige risico's

€ 0,4

€ 0,4

Totaal

€ 10,4

€ 9,7

x € 1 mln.

Het actuele risicoprofiel van provincie Flevoland is € 10,4 mln. De weging van de risico’s in tabel 2.3 is bepaald door de verwachtingswaardemethode. Uitzonderingen zijn Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland (MSNF), Flevokust Haven en Grote Infrastructurele Projecten, die zijn gebaseerd op een Monte Carlo simulatie. Bij de verwachtingswaarde methode wordt gerekend met de formule: kans x impact. Indien het een structureel risico betreft wordt de uitkomst van de kans x impact vermenigvuldigd met de factor 3, overeenkomstig de vastgestelde nota Risicomanagementbeleid.

Mutaties
De (voornaamste) mutaties van de risico’s (nieuwe en bestaande) ten opzichte van de Jaarstukken 2019 betreffen:

  • Het risico Nazorgfonds is toegenomen met ca. € 0,7 mln. als gevolg van een verwacht lager rendement 2020-2023.
  • Het risico OMALA is afgenomen met ca. € 0,1 mln. als gevolg van verdere aflossing uitstaande leningen.

De post Overige risico’s betreft de som van de overige financiële risico’s. In vergelijking met het Jaarstukken 2019 is het risicoprofiel van de provincie Flevoland per saldo toegenomen van € 9,7 mln. tot € 10,4 mln.

De risico's die zijn opgenomen in het risicoprofiel betreffen (onder meer) risico’s die het gevolg zijn van externe factoren. Hiertegen kan de provincie slechts in relatief beperkte mate beheersmaatregelen treffen. Voor risico’s waarop de provincie meer invloed heeft, worden passende beheersmaatregelen genomen. Hierbij wordt een afweging gemaakt tussen de mate waarin het risico kan worden beperkt en de kosten hiervan.

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 11:34:53 met de export van 10/12/2020 13:27:27