Begroting 2021

Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen geeft de relatie weer tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de hoogte van de financiële risico’s, zoals deze zijn weergegeven in het risicoprofiel.

Beschikbare weerstandscapaciteit
De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de provincie beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken. Deze is op te delen in incidentele en structurele middelen.

Incidentele weerstandscapaciteit
De incidentele weerstandscapaciteit geeft inzicht in de middelen die eenmalig beschikbaar zijn om financiële effecten van risico’s en onzekerheden af te dekken en bestaat nu uit de Algemene reserve (voor zover niet geoormerkt).

Structurele weerstandscapaciteit
De structurele weerstandscapaciteit geeft inzicht in de middelen die op structurele wijze beschikbaar kunnen komen om financiële effecten van risico’s en onzekerheden af te dekken en bestaat uit de onbenutte belastingcapaciteit en de stelpost voor onvoorziene uitgaven.

De weerstandscapaciteit wordt in het begrotingsjaar per 1 januari en in de jaarrekening per 31 december weergegeven.

Tabel 2.4: Weerstandscapaciteit

PB2018

JV2017

PB2019

JV2018

PB2020

JV2019

PB2021

Algemene reserve

16,1

21,1

21,4

21,4

20,8

20,4

15,5

Oormerk autoleasemaatschappijen

0

0

0

0

-9,6

-10,3

-9,8

Structureel (jaarlijks)

Belastingcapaciteit

1,5

1,5

1,4

1,4

1,5

1,8

1,5

Onvoorzien

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

                     x € 1 mln.

De weerstandscapaciteit is afgenomen vooral door de besluitvorming bij amendement van PS bij de behandeling van de Perspectievenbrief 2020-2024 om een noodfonds van € 4,0 mln. voor corona te vormen ten laste van de algemene reserve.     

Weerstandsvermogen
Het risicoprofiel is in begroting 2021 toegenomen ten opzicht van die in de jaarrekening 2019
(€ 9,7 mln.). De weerstandscapaciteit is afgenomen van € 12,1 mln. naar € 7,5 mln. Deze daling wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door een besluit van Provinciale Staten om voor € 4,0 mln. een noodfonds Corona te vormen. Per saldo bedraagt de weerstandsratio nu 0,7 (was 1,2). Deze bevindt zich daarmee onder de bandbreedte van 1,1 tot 2,0, zoals vastgelegd in de nota Risicomanagementbeleid 2017.

Tabel 2.5 Weerstandsvermogen

PB2018

JV2017

PB2019

JV2018

P2020

JV2019

PB2021

Risicoprofiel (A)

16,5

16,5

16,5

16,5

10,9

9,7

10,4

Weerstandscapaciteit (B)

17,8

22,8

23,0

23,0

12,9

12,1

7,5

Weerstandsvermogen (=B-A)

1,3

6,3

6,5

6,5

2,0

2,4

-2,9

Weerstandsratio (=B/A)

1,1

1,4

1,4

1,4

1,2

1,2

0,7

                                                 x € 1 mln.

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 11:34:53 met de export van 10/12/2020 13:27:27