Begroting 2021

Begroting

Uiteenzetting financiële positie

2.2 Geprognosticeerde begin- en eindbalans

Op basis van de begrote ontwikkelingen in de investeringen, voorzieningen en reserves is op voorschrift van het BBV onderstaande geprognosticeerde meerjaren balans opgenomen.

Tabel 1.14: Geprognosticeerde balans (meerjarig)

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

Materiële vaste activa

142.128

191.929

268.035

281.919

301.963

295.902

Financiële vaste activa

29.107

25.207

21.045

17.745

15.445

13.145

Vlottende activa

164.438

98.556

16.713

0

0

14.841

Algemene reserve

20.444

20.800

21.156

21.513

21.869

22.225

Bestemmingsreserves

238.183

223.489

217.578

224.230

232.940

243.254

Voorzieningen

33.105

35.051

28.723

22.425

25.560

29.360

Vlottende passiva

43.941

36.352

38.275

31.496

37.039

29.049

x  € 1.000

Als gevolg van de grote investeringsprojecten in de komende jaren neemt de (boek)waarde van de materiële vaste activa de komende jaren sterk toe. De financiële vaste activa nemen af overeenkomstig het aflossingsschema van de desbetreffende leningen. De vlottende activa nemen sterk af, voornamelijk als gevolg van de liquiditeiten die worden ingezet voor de financiering van de investeringen. De reserves nemen op langere termijn af als gevolg van de te realiseren beleidsambities. De vlottende passiva nemen af, voornamelijk als gevolg van de inzet van reeds ontvangen decentralisatie-uitkeringen.

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 11:34:53 met de export van 10/12/2020 13:27:27