Begroting 2021

Begroting

Uiteenzetting financiële positie

2.3 Bijdrage EMU-saldo

Het EMU-saldo is het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven van de collectieve sector (Rijk, mede-overheden en sociale fondsen). Het EMU-saldo wijkt af van het begrip exploitatiesaldo waarmee gemeenten en provincies werken. Het verschil zit onder meer in een andere behandeling van investeringen, afschrijvingen en voorzieningen. Voor de berekening van het EMU-saldo wordt mede gebruik gemaakt van de geprognosticeerde balans, welke is opgenomen in paragraaf 2.2. Over de hoogte van het EMU-tekort zijn binnen Europa afspraken gemaakt. De Wet Houdbare overheidsfinanciën (Wet Hof) is de Nederlandse uitwerking van de Europese afspraken ten aanzien van de overheidsfinanciën. Deze wet moet de begrotingsdiscipline op nationaal en decentraal niveau waarborgen.

Referentiewaarde EMU-saldo
Het aandeel van de decentrale overheden in het EMU-saldo is macro genormeerd. De Rijksoverheid maakt daarover afspraken met het IPO, de VNG en het UvW. De afspraak is gemaakt dat de ruimte in het EMU-saldo voor de decentrale overheden tezamen voor de periode 2019-2022 jaarlijks (maximaal) 0,4% van het BBP bedraagt. Voor het jaar 2020 bedroeg het aandeel van de provincies daarbinnen 0,08 (in % BBP). Voor het jaar 2021 is deze EMU-tekortruimte (vooralsnog) niet nader verdeeld over gemeenten, provincies en waterschappen, waardoor voor 2021 geen referentiewaarde op het niveau van de provincie(s) beschikbaar is.

Tabel 1.15: EMU-saldo

Rekening
2019

Ontwerp
2020

2021

2022

2023

2024

exploitatiesaldo voor mutaties reserves
(- = tekort)

19.301

-10.884

-5.555

258

2.316

3.971

+ afschrijvingen t.l.v. exploitatie

5.086

6.644

6.499

8.251

9.865

11.586

+ dotaties aan voorzieningen t.l.v. exploitatie

13.099

11.494

9.847

10.597

10.597

10.597

-  investeringen vaste activa

-39.815

-73.131

-103.975

-61.342

-50.129

-5.525

+ bijdragen van derden in investeringen

7.986

15.318

25.266

42.507

22.520

2.300

-  betalingen t.l.v. voorzieningen

-17.145

-9.547

-16.175

-16.894

-7.461

-6.795

x € 1.000

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 11:34:53 met de export van 10/12/2020 13:27:27