Begroting 2021

Begroting

Uiteenzetting financiële positie

2.5 Investeringen in vaste activa

Onderstaande tabel geeft meerjarig inzicht in de boekwaarde van de vaste activa op 1 januari van het betreffende jaar.

Tabel 1.16: Boekwaarde vaste activa (meerjarig)

2020

2021

2022

2023

2024

Materiële vaste activa

Grond-, weg en waterbouw

  a. Verhardingen (wegen, fietspaden, etc.)

141.958

210.914

220.947

243.270

240.410

  b. Kunstwerken (bruggen, sluizen, etc.)

16.104

24.507

30.140

29.862

28.645

  c. Openbare verlichting

782

1.482

1.315

1.149

989

  d. Gronden en terreinen

3.402

3.232

3.062

2.893

2.723

Bedrijfsgebouwen:

  a. Provinciehuis

7.836

7.180

6.523

5.867

5.211

  b. Innovatiepaviljoen Floriade

0

0

0

0

0

  c. Nieuwland Erfgoedcentrum

0

0

0

0

0

  d. Vestigingen (voormalig steunpunten)

818

768

718

667

617

  e. Overige bedrijfsgebouwen

5.650

5.640

5.529

5.418

5.307

Machines, apparaten en installaties

7.539

6.709

6.315

5.705

5.102

Grond-, weg en waterbouw

7.185

6.995

6.806

6.617

6.428

Overige materiële vaste activa

655

609

562

516

470

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen

2.427

2.166

2.166

2.166

2.166

Leningen aan openbare lichamen

14.000

10.700

7.400

5.100

2.800

Leningen aan overige verbonden partijen

8.403

7.803

7.803

7.803

7.803

Overige langlopende leningen (publieke taak)

377

377

377

377

377

Bijdragen aan activa van derden

0

0

0

0

0

x  € 1.000

De boekwaarde wordt beïnvloed door vermeerderingen en verminderingen. De vermeerderingen bestaan uit de (vervangings-)investeringen. De verminderingen bestaan hoofdzakelijk uit afschrijvingen, verkoop van activa (bijvoorbeeld grond) en ontvangen aflossingen op verstrekte leningen. De boekwaarde van de activa met maatschappelijk nut loopt sterk op als gevolg van het gewijzigde BBV, waardoor bijdragen uit reserves met ingang van 2017 niet meer direct in mindering mogen worden gebracht op de boekwaarde.

Tabel 1.17: Overzicht per product van vermeerderingen en verminderingen vaste activa

Vermeer-deringen
2021

Vermin-deringen
2021

Vermeer-deringen
2022

Vermin-deringen
2022

Vermeer-deringen
2023

Vermin-deringen
2023

Vermeer-deringen 2024

Vermin-deringen
2024

2.1.3 Floriade

0

0

0

0

0

0

0

0

3.2.1 Amsterdam Lelystad Airport / OMALA

0

600

0

0

0

0

0

0

6.3.1 Investering provinciale infrastructuur

25.416

21.150

40.905

39.055

39.616

20.200

3.221

0

6.3.2 Instandhouding en realisatie provinciale infrastructuur

76.632

216

19.235

152

9.472

20

1.205

0

7.3.1 Algemene dekkings-middelen

0

3.300

0

3.300

0

2.300

0

2.300

7.4.3 Facilitaire zaken

78

0

203

0

41

0

99

0

7.4.4 Informatie-voorziening

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Afschrijvingslasten

0

6.499

0

8.251

0

9.865

0

11.586

x € 1.000

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 11:34:53 met de export van 10/12/2020 13:27:27