Begroting 2021

Begroting

Uiteenzetting financiële positie

2.7 Reserves en voorzieningen

In 2021 dalen de reserves per saldo met circa € 5,6 mln. Tegenover een totale toevoeging van € 84,8 mln. staan onttrekkingen van € 90,3 mln. In 2021 neemt de omvang van de voorzieningen af met € 6,3 mln.

Bij de voorzieningen gaan de vermeerderingen via de exploitatie (lasten in het begrotingsjaar), de
verminderingen (bestedingen) vinden rechtstreeks ten laste van de voorzieningen plaats en lopen dus niet via de begroting van baten en lasten. Bij het vormen van de voorziening wordt namelijk al de besteding ervan in latere jaren geautoriseerd. De voornaamste toevoegingen en onttrekkingen hangen samen met (de egalisatie van kosten van) het niet jaarlijks onderhoud.

In de hiernavolgende tabel zijn de mutaties in de reserves en voorzieningen op hoofdlijnen weergegeven. Voor nadere informatie over het doel van de diverse reserves en voorzieningen wordt verwezen naar bijlage B 'Overzicht reserves en voorzieningen'. Hierin is ook een detaillering van de mutatie per afzonderlijke reserve en voorziening opgenomen, alsmede de resterende oormerken. Deze bijlage is gebaseerd op de vigerende nota Reserves en voorzieningen 2020-2023 en nadien genomen separate besluiten. De aanpassing van de mutaties in de reserve ten opzichte van het financieel kader zijn terug te vinden het programmaonderdeel 7.5 'Reserves'.

Tabel 1.18: Verloopstaat reserves

Begrote stand 1/1

Storting

Onttrekking

Stand 31/12

Oormerk

A001 Algemene reserve

20.800

356

0

21.156

13.800

Totaal Algemene reserve

20.800

356

0

21.156

13.800

B003 Personeel

3.780

900

-431

4.249

0

B008 Monumentenzorg

1.076

286

0

1.362

157

B009 Brede Bestemmingsreserve

47.382

1.753

-2.653

46.481

44.142

B011 Sport

330

0

0

330

0

B016 Zuiderzeelijngelden

11.863

0

-2.000

9.863

5.228

B017 Technische bijstand Europa

610

0

0

610

0

B025 Procesgelden gebiedsontwikkeling

1.724

1.000

-750

1.974

0

B027 POP (p-MJP / POP)

9.918

430

-2.350

7.998

3.413

B029 Bodem

1.741

0

-450

1.291

1.800

B030 Egalisatie gladheidsbestrijding

308

0

0

308

0

B031 Cofinanciering EU-projecten 2014-2020

1.116

900

-901

1.114

0

B032 Nieuwe Natuur

9.970

0

-2.750

7.220

3.000

B033 Activering vervangingsinvesteringen

9.623

2.430

-34

12.019

0

B035 Almere 2.0

2.599

6.700

-8.971

328

0

B036 Jaarlijks onderhoud infrastructuur

116

0

0

116

0

B037 Mobiliteit

33.046

41.874

-60.641

14.279

11.685

B038 Beheer en ontwikkeling natuur

10.196

470

-224

10.443

2.433

B039 Meerjaren Aanpak Bedrijfsvoering

485

0

0

485

0

B040 Doorgeschoven activiteiten

2.480

0

0

2.480

2.480

B042 Dekking afschrijvingslasten

56.065

27.683

-1.339

82.409

0

B043 Economisch Programma

5.038

0

-795

4.243

5.003

B044 Duurzame energie

2.663

0

0

2.663

2.975

B045  Regiodeal Noordelijk Flevoland

8.250

0

-5.000

3.250

3.250

B046  Artistieke experimenten

67

33

0

101

0

B047  Krachtige Samenleving

563

0

-374

189

0

B048 Vitaal Platteland

1.900

0

-705

1.195

0

B049 Informatiestrategie

580

0

0

580

580

Totaal bestemmingsreserves

223.488

84.459

-90.369

217.580

86.146

Totaal reserves

244.290

84.815

-90.369

238.736

99.946

x  € 1.000

Tabel 1.19: Verloopstaat voorzieningen

Begrote stand 1/1

storting

onttrekking

Stand 31/12

V005 Grondwaterbeheer

732

0

0

732

V011 NJO provinciehuis

2.304

480

-1.000

1.784

V015 Pensioen (oud) leden GS

8.994

305

-324

8.975

V025 NJO Infrastructuur

20.165

8.788

-14.495

14.458

V039 Reorganisatie Bedrijfsvoering

373

0

-110

263

V043 NJO Vestigingen

374

88

-23

439

V044 NJO NLE

590

187

-223

554

V045 Garantstelling personeel NLE

1.010

0

0

1.010

V047 Spaarverlof

509

0

0

509

V035 Oninbare vorderingen

70

0

0

70

V037 Oninbare leningen

167

0

0

167

V40 Gronden OVW / Nieuwe Natuur

0

0

0

0

V048 Duurz waardeverm. Flevokust Haven

7.626

0

0

7.626

x € 1.000

Gedelegeerde reserves
De provincie beschikt over een aantal reserves. Bij het vaststellen van de Nota Reserves & Voorzieningen 2020-2023 (Provinciale Staten van 13 november 2019) een aantal nieuwe reserves gevormd, zoals; 'Fonds Vitaal Platteland', 'Artistieke experimenten', 'Krachtige samenleving' en 'Regiodeal Noordelijk Flevoland'. De reserve 'Grootschalige kunstprojecten' is vervallen, het resterende saldo van, en toekomstige stortingen in, worden gestort in de bestemmingsreserve 'Artistieke experimenten'.
Het besteden van de middelen binnen deze reserves is voorbehouden aan PS. Dit houdt in dat eerst een voorstel aan PS dient te worden voorgelegd, alvorens verplichtingen ten laste van reserves mogen worden aangegaan. Daarnaast is besloten de beslissingsbevoegdheid tot besteding en het aangaan van verplichtingen voor de uitvoeringsreserves en de egalisatiereserves bij GS neer te leggen om de doelmatigheid en slagvaardigheid van de provincie te vergroten. De besteding van deze reserves vindt plaats in overeenstemming met de doelstellingen die PS daarvoor hebben vastgelegd. De hiermee verband houdende gemandateerde begrotingswijzigingen worden via de reguliere procedure ter kennisneming aan PS aangeboden.

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 11:34:53 met de export van 10/12/2020 13:27:27